I-8/2004

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.) som ble vedtatt i forbindelse med at Stortinget vedtok å overføre fylkeskommunenes ansvar for behandlingstiltak for rusmiddelmisbrukere til staten ved de regionale helseforetakene med virkning fra 1. januar 2004 (rusreformen). Departementet har i rundskrivet også gjennomgått pasientrettighetslovens ulike bestemmelser og foretatt en fortolkning av de enkelte bestemmelsene og hvordan disse får anvendelse på tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

Rundskrivet er sendt ut til berørte aktører og er også gjort tilgjengelig på Helsedepartementets internettside.

Helsedepartementet

April 2004

Rundskrivet finner du i pdf fil her.

Rundskriv 1-8/2004 er stort sett utdatert, jf. Ot.prp. nr 53 (2006-2007)