Ikraftsetting av lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen

Bifalt ved kgl.res. 28.05.2004

Landbruksdepartementet

Kongelig resolusjon


Statsråd: Lars Sponheim


Ref.nr.:
Saksnr: 2003/658 MP
Dato: 24. mai 2004

Ikraftsetting av lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen

Etter lov 12. september 2003 nr. 94 om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen § 8 trer loven i kraft fra den tid Kongen bestemmer. I forbindelse med at matloven endret ansvarsfordelingen i matforvaltningen er det gjennomført forhandlinger med kommunene. Forhandlingene er gjennomført på grunnlag av prinsippene i lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen, og loven bør derfor tre i kraft. I enkelte tilfeller kan dette også være nødvendig for å anvende bestemmelsene som regulerer forholdet til tredjemenn eller for å anvende lovens mekanisme for tvisteløsning.

Departementet foreslår at loven trer i kraft straks.

Landbruksdepartementet

tilrår:

Ikraftsetting av lov 12. september 2003 nr. 94 om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen. Loven trer i kraft straks.