Inceptum 584 AS

Vi viser til klage datert 14. september 2012 som er oversendt med brev fra Brønnøysund­registrene 9. oktober 2012. Vi viser også til brev fra klagers advokat til Brønnøysundregistrene, datert 4. september 2012 samt vårt brev datert 18. oktober 2012 med orientering om forventet saksbehandlingstid. Vi viser også til at departementet 4. mars 2013 ble orientert om utviklingen i saken høsten 2012.

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak om å nekte foretaket Inceptum 584 AS å endre foretaksnavn til Lendo AS fordi navnet allerede er registrert for en annen. Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om sakens utvikling etter at klagen ble fremsatt og rettslig klageinteresse

Departementet ble 4. mars 2013 orientert om at det ønskede fortaksnavnet etter samtykke fra tidligere rettighetshaver ble registrert i Foretaksregisteret 4. desember 2012.

Normalt behandler ikke departementet klagesaker der klager i etterkant av at klagen ble fremsatt, har fått registrert det han/hun ønsker å registrere. Det er sjelden behov for en ytterligere avklaring når registreringsspørsmålet er løst. I denne saken har striden om retten til foretaksnavnet blitt løst med samtykke fra rettighetshaver. Samtykket har kommet i form av kjøp/overføring av navnerettigheter fra tidligere til nåværende rettighetshaver. Navnerettighetene er kjøpt for 1 million kroner.

Klager hevder at han i dette tilfellet har rettslig interesse i at klagen behandles, fordi klagesakens utfall vil ha skatte- og avgiftsmessige konsekvenser. Vi må derfor avgjøre om klager har rettslig interesse i å få klagen behandlet.

Forvaltningsloven § 28 første ledd regulerer hva som er gjenstand for klage. Den lyder: Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).

Hva som ligger i begrepet rettslig (klage)interesse, er regulert i tvistemålsloven § 1-3 andre ledd. Den lyder: Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. Dette avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til det.

Det må altså foreligge en rimelig grad av interesse før klager kan sies å ha rettslig interesse i å få klagen behandlet. Klager må ha et reelt behov for å få kravet avgjort, og departementet skal avgjøre spørsmålet ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til det.

Klagebehandling i departementet vil etter vår oppfatning være av interesse for klager fordi et eventuelt medhold vil medføre en redusert skatte- og avgifts­belastning. Hvis departementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak, vil det utgjøre en realisering av et formuesobjekt etter skatteloven kapittel 9, og et salg i henhold til merverdiavgifts­loven.

Utfallet av departementets behandling av klagesaken vil dermed ha skatte- og avgiftsmessige konsekvenser. Vi mener dermed at klager har påvist en rimelig grad av interesse i å få klagen behandlet. Departementet behandler i det nedenstående de spørsmål saken reiser.   

Om klagen

Klagen gjelder vedtak fattet av Foretaksregisteret 12. september 2012 om å nekte foretaket Inceptum 584 AS, org.nr. 997 523 814, å endre foretaksnavn til Lendo AS. Vedtaket ble begrunnet med at foretaksnavnet Lendo AS allerede var registrert for en annen rettighetshaver. Lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) § 2-1 første ledd, første setning, fastslår at Foretaksregisteret ikke kan registrere et nytt foretak med samme foretaksnavn uten samtykke fra opprinnelig rettighetshaver.

Klager anfører at vern etter foretaksnavneloven først oppnås når foretaksnavnet tas i bruk. Klager skriver at så lenge dette navnet ikke er tatt i bruk, må det være åpent for andre.  Klager anfører videre at innehaveren av foretaksnavnet Lendo AS ikke har noen intensjon om å bruke foretaksnavnet. Klager gjør rede for foretakets eierforhold og hevder at foretaket Lendo AS har hatt lave/ingen driftsinntekter siden 2010.  

Lovgrunnlaget

Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som
finnes hos registerføreren. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1.

Det er de opplysningene som gis ved meldingen, som danner grunnlaget for Foretaks­registerets kontroll, jf. foretaksregisterloven § 5-1 andre ledd. Det fremgår av Ot.prp. nr. 50 (1984–85) side 33 og 53 at Foretaksregisterets kontroll av registrerings­meldinger er på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere bakenforliggende omstendigheter.

Foretaksnavneloven § 2-1 fastslår at et foretaksnavn ikke må være identisk med et annet foretaksnavn som allerede er registrert, såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver. Samme lovs § 3-1 bestemmer at retten til et foretaksnavn vinnes fra den dagen navnet tas i bruk, eller fra registrering såfremt det tas i bruk innen ett år. I forarbeidene til bestemmelsen i foretaksnavneloven om at foretaksnavn ikke må være identiske, Ot.prp. nr. 43 (2002-2003), står det om bestemmelsen på side 47 at ”Kravet om at foretaksnavn ikke kan være identiske må tolkes bokstavelig.”

Etter foretaksnavneloven § 3-1 første ledd vinnes retten til foretaksnavn fra den dagen registreringsmelding kommer inn til Foretaksregisteret såfremt foretaksnavnet tas i bruk innen et år. Om hva som ligger i begrepet ”tas i bruk” står det i Ot.prp. nr. 50 (1984-85)på side 95 andre spalte, at ”det normalt må kreves at foretakets virksomhet etter dets formål er påbegynt og at firmaet [foretaksnavnet] er tatt i bruk for denne virksomheten. … Som alminnelig regel må det kreves at firmaet [foretaksnavnet] er tatt i bruk på en slik måte at offentlig­heten har kunnet bli kjent med det.” Det er dermed ikke tilstrekkelig at virksomheten er forberedt.

Etter foretaksnavneloven § 3-1 andre ledd, har vunnet rett til foretaksnavn etter første ledd den virkning at ”ingen kan ta i bruk eller registrere et identisk foretaksnavn”.

Departementet har ikke mulighet til å foreta bevisføring. Det foretas dermed ingen vurdering av selskapets virksomhet ut over det som kommer frem av registrerte opplysninger, verken av selskapets intensjon med navneendringen eller selskapets virksomhet. Eventuelle tvister ut over dette må bringes inn for domstolsapparatet.

Departementets vurdering

I denne saken var det nye foretaksnavnet klager ønsket å registrere allerede registrert i Foretaks­registeret. Eventuell registrering av dette navnet, ville dermed kreve samtykke fra rettighetshaver, jf. foretaksnavneloven § 2-1 første setning.

Selskapet har levert årsregnskap hvert år siden registreringen i 2006 og også flere andre meldinger til Foretaksregisteret, senest i desember 2011. Den aktiviteten selskapet har vist er tilstrekkelig til at foretaksnavnet regnes som tatt i bruk og kjent av offentligheten etter foretaksnavneloven § 3-1 første ledd. Dermed følger det av foretaksnavneloven § 3-1 andre ledd at ingen andre kan ta i bruk eller registrere det identiske foretaksnavnet.

Departementet har dermed kommet til at Inceptum 584 AS måtte nektes å endre navn til Lendo AS.

Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak 12. september 2012 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at enkeltvedtak rutinemessig publiseres på Nærings- og handelsdepartementets hjemmesider på www.nhd.dep.no/enkeltvedtak.