Høring - forslag til forskrift om endring av forskrift om egenandelstak 1 mv. - innføring av automatisk frikortordning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2009

Vår ref.:

 

Brevet i PDF

'Vår ref  200701271-/HLO     Dato 17.12.2008

Høring – forslag til forskrift om endring av forskrift om egenandelstak 1 mv. – innføring av automatisk frikortordning
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om egenandelstak 1 og i enkelte andre forskrifter.

Formålet med forslagene er å legge til rette for innføring av en ordning med automatisk utsending av frikort til brukere som har betalt egenandeler opp til egenandelstak 1. Den automatiske frikortordningen skal erstatte dagens manuelle rutiner ved de lokale NAV-kontorene og innebærer dermed en forenkling av Helsedirektoratets fremtidige forvaltning av egenandelsområdet. En automatisk frikortordning er samtidig et viktig bidrag til fornying og utvikling av en mer brukervennlig offentlig sektor, ved at brukerne slipper å samle på kvitteringer for betalte egenandeler og selv fremsette krav om frikort. For at telleren i den automatiske frikortløsningen skal være oppdatert med korrekt informasjon om den enkelte brukers frikortstatus, er det en forutsetning at behandlere og tjenesteytere sender inn alle opplysninger om betalte egenandeler hyppig og med den spesifiserte kvalitet som ordningen legger opp til.

Forslagene i høringsnotatet innebærer på denne bakgrunn en presisering i forskrift om egenandelstak 1 av Helsedirektoratets rett til å innhente informasjon om alle betalte egenandeler via innsendte krav om refusjonsoppgjør fra behandlere og tjenesteytere som utfører behandling eller yter tjenester for folketrygdens regning. Videre foreslås det å forskriftsfeste bestemmelser som angir et minimumskrav for hvor ofte oppgjørene skal sendes inn (hyppighet), og hva slags type informasjon oppgjørene skal inneholde (kvalitet). De foreslåtte bestemmelsene erstatter gjeldende bestemmelser om krav til innsending av krav om refusjonsoppgjør. Disse bestemmelsene er i dag i hovedsak fastsatt i avtalene om direkte oppgjør som er inngått mellom behandler/tjenesteyter og Arbeids- og velferdsetaten.

Forslagene i høringsnotatet omfatter alle behandlere og tjenesteytere på stønadsområder som faller inn under egenandelstak 1. Dette gjelder legehjelp (herunder poliklinisk undersøkelse og behandling), laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser og behandling utført ved private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter, psykologhjelp, viktige legemidler og forbruksmateriell som dekkes over blåreseptordningen, samt pasientreiser til/fra undersøkelse og behandling.  

Av hensyn til rettsinformasjon overfor de ulike gruppene av behandlere og tjenesteytere, foreslås det i tillegg at det tas inn en henvisning til de nye bestemmelsene i egenandelsforskriften i de enkelte stønadsforskriftene, blant annet til folketrygdloven §§ 5-4, 5-5, 5-7 og 5-14.

Departementet ber om at høringsuttalelser blir sendt innen 20. februar 2009 til: 

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: www.dep.no/hod under Dokumenter < Høringer. Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles via e-post fra adriana.ocares@hod.dep.no eller på telefon 22 24 87 03.

 

Med vennlig hilsen


Andreas Disen e.f.
ekspedisjonssjef
                                                          Hege Louise Østlyngen
                                                          seniorrådgiver


Vedlegg

Høringsinstanser

Agfa
Akademikerne
Alphasoft
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Ardis resept
Banda (Bandagistkjeden AS)
Bandagistenes Næringspolitiske Utvalg
Carestream
Communicate
CSAM
Databyrån
Datatilsynet
De regionale helseforetakene
Den norske legeforening
Departementene
DIPS
Direktoratet for fornying og IKT (DIFI)
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinsk laboratorium
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
HKData
Infodoc
Jupiter
Kompetansesenter for IKT i helse- og sosialsektoren AS (KITH)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kreftforeningen
KS
LabCraft AS
Landsorganisasjonen i Norge
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets kommuner
Mental Helse
Miclis
NAF-Data AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handicapforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Helsenett
Norsk Pasientforening
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Nucletron
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Profdoc
Profdoc Lab
PsykBase
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon (RIFO)
Sectra
Siemens Medical
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Steria
TietoEnator
Triangel
Unio
Velferdsalliansen
Visma Unique
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen