Dokument

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse

Q-1145B

Veilederen er tiltak nr. 1 i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011). Hovedformålet er å klargjøre regelverket og veilede aktuelle tjenester og yrkesutøvere om hva de kan eller skal gjøre ved bekymring for at en jente står i fare for eller allerede er blitt kjønnslemlestet.

I denne sammenhengen gir veilederen en nærmere beskrivelse av opplysningsplikten til barneverntjenesten, avvergelsesplikten etter lov om forbud mot kjønnslemlestelse og forholdet mellom pliktene. I tillegg gir den en beskrivelse av helsetjenesten, barneverntjenesten, og politiets rolle og ansvar.

Les og last ned:

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse