Informasjon om 3-årig yrkesfaglærerutdanning og lærerkompetanse

Til:
Fylkeskommunene
Kommunene
Statlige skoler

Saksnr. 20030796203.10.03

Informasjon om 3-årig yrkesfaglærerutdanning og lærerkompetanse

En ny 3-årig yrkesfaglærerutdanning ble igangsatt høsten 2000, og de første studentene ble uteksaminert våren 2003. Departementet har fått tilbakemeldinger om at kompetansen til disse kandidatene ikke er godt nok kjent blant arbeidsgiverne, og vi sender derfor dette informasjonsskrivet. Vi ber adressatene om å informere tilsettende myndighet om dette.

Kompetanse
3-årig yrkesfaglærerutdanning kvalifiserer primært for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående opplæring og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere for undervisningsoppgaver i enkelte fag eller fagområder på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen i fag/fagområder der vedkommende har minst 30 studiepoeng relevant utdanning, i arbeidsmarkedsopplæring, i voksenopplæring og for arbeid i prøvenemnder. Deler av utdanningen kan også gi grunnlag for annet arbeid med yrkesfaglig opplæring.

Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen er et praksisbasert og yrkesrettet studium som skiller seg fra annen lærerutdanning og universitets- og høgskoleutdanning. Et viktig særpreg er at alle studentene har gjennomført fag-/yrkesutdanning og har erfaring fra yrkeslivet før de starter utdanningen. Denne kompetansen er utgangspunktet for lærerarbeidet. Med utgangspunkt i studentenes fagbakgrunn og yrkeserfaring skal yrkesfaglærerutdanningen videreutvikle deres yrkesfaglige grunnlag i bredde- og dybderetning og gi pedagogisk fundament for lærerarbeid i yrkesfag.

Målet er å utdanne yrkesfaglærere som kan legge til rette for, planlegge, gjennomføre og vurdere yrkesfaglig undervisning og læring ut i fra krav til kvalifikasjoner og kompetanse i samfunnet og yrkeslivet, egenarten ved yrkesfaget, ulike forutsetninger og interesser hos elevene og i samsvar med lov og læreplanverk for opplæringen.

Opptakskrav
Opptak til yrkesfaglærerutdanningen bygger på:

  • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå
  • Minimum to års yrkespraksis
  • Generell studiekompetanse

Innhold
Yrkesfaglærerutdanningen inneholder følgende studieenheter:

  • Pedagogikk (30 studiepoeng) – Er felles for alle studentene og omfatter pedagogikk, didaktikk og noen andre yrkesfaglige felleselementer.
  • Yrkesfaglig bredde (90 studiepoeng) - Er primært rettet mot grunnkursene i videregående opplæring og gir yrkesfaglig bredde i hele yrkesfagområdet som hver av de yrkesfaglige studieretningene representerer. Sentralt står yrkesutøvelse og kulturen i de enkelte yrkesfag. Studieenheten omfatter også yrkesdidaktikk.
  • Yrkesfaglig fordypning (60 studiepoeng) - Er primært rettet mot videregående kurs og gir fordypning i studentens egen fag- og yrkesbakgrunn. Studieenheten omhandler basis- og støttefag som gir en utdyping av grunnlaget for yrkesutøvelsen
    og utviklingstrekk og endringer innen yrkesfaget. Studieenheten omfatter også yrkesdidaktikk.

I tillegg inneholder utdanningen praksisopplæring i pedagogiske virksomheter. Omfanget på praksisopplæringen er 12-14 uker og inngår som en integrert del av utdanningen.

Fagretninger
Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen er delt inn i fagretninger etter ulike yrkesfaglige områder. Foreløpig finnes disse fagretningene: Elektrofag, formgivingsfag,helse- og sosialfag,hotell- og næringsmiddelfag, mekaniske fag og teknologiske fag.

Yrkesfaglærerutdanningen vil bli evaluert før det eventuelt utvikles rammeplaner for de øvrige fagretninger. Endringer i rammeplanen og i organisering av utdanningen kan også komme som følge av endringer i videregående opplæring, jf. NOU 2003:16 I første rekke.

Utdanningstilbud
Følgende fagretninger er opprettet ved disse høgskolene:
Høgskolen i Akershus: Formgivingsfag,helse- og sosialfag,hotell- og næringsmiddelfag
Høgskolen i Bergen: Elektrofag og mekaniske fag
Høgskolen i Finnmark: Helse- og sosialfag
Høgskolen i Narvik: Elektrofag og mekaniske fag (teknologiske fag)

Med vennlig hilsen

Torgund Pedersen
underdirektør

Margrethe Gundersen
rådgiver

Kopi:
Læringssenteret
Universitets- og høgskolerådet
Høgskoler som tilbyr yrkesfaglærerutdanning


Publisert 20.02.04