Informasjon om endringer i forskrifter gitt med hjemmel i barnevernloven

Om endringer ved opprettelse av Statens barnevern og familievern 1. januar 2004

Kommunene
Fylkesmennene
Fylkesnemndene
Statens barnevern og familievern, sentralt
Statens barnevern og familievern, regionene

Deres ref

Vår ref

Dato

200305934-/KMOBU2

22.12.03

Informasjon om endringer i forskrifter gitt med hjemmel i barnevernloven

1. januar 2004 tar staten over ansvaret for de oppgaver fylkeskommunen har ansvaret for etter gjeldende rett. Som følge av dette trer en rekke lovendringer i kraft fra samme tidspunkt.

Fra 1. januar 2004 trer det også i kraft enkelte nye forskrifter. Det er videre foretatt endringer i flere forskrifter og enkelte forskrifter er opphevet.

Nye forskrifter

 • 27. oktober 2003 nr. 1283: Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som skal plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven.
 • 27. oktober 2003 nr. 1282: Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner.

Det innføres kvalitetskrav som gjelder alle barneverninstitusjoner, både de statlige, private og kommunale institusjoner. Det innføres også en særskilt godkjenningsordning for private og kommunale institusjoner. Formålet med begge forskriftene er å sikre en bedre kvalitet på institusjonstilbudet, samt styrke kontrollen med de private institusjonene. Det er utarbeidet merknader til begge forskriftene.

 • 24. november 2003 nr. 1373: Forskrift om særskilte bestemmelser på barnevernområdet for Oslo kommune.

Den statlige overtakelsen av fylkeskommunens oppgaver og myndighet gjelder ikke for Oslo kommune. Oslo kommune skal derfor selv ivareta de oppgaver og det ansvar som i landet for øvrig fra 1. januar 2004 overføres til staten. Forskriften gir nærmere bestemmelser om dette. Det er utarbeidet merknader til forskriften.

Nye forskrifter som erstatter tidligere forskrifter

 • 11. desember 2003: Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling.

Forskriften erstatter forskrift 9. februar 1993 nr. 0550 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling. I forskriften er det gjort enkelte endringer utover de som følger av de endrede ansvarsforholdene. Det skal bl.a. føres tilsyn etter systemrevisjonsmetoden med alle institusjoner en gang hvert år. Systemrevisjonen kommer i tillegg til inspeksjonstilsynet som skal utføres ved tilsynsbesøk. Den nye forskriften legger en større del av ansvaret for å vurdere behovet for antall rutinemessige tilsynsbesøk til tilsynsmyndigheten enn den tidligere forskriften. Hovedregelen er at tilsynsmyndigheten skal føre tilsyn ved besøk i institusjonen så ofte som forholdene ved den enkelte institusjon tilsier det. Dette innebærer at tilsynsmyndigheten må foreta en konkret vurdering av behovet for rutinemessig tilsyn for hver enkelt institusjon. Det er imidlertid fastsatt et minimumsantall for det rutinemessige tilsynet. Det skal i alle tilfeller gjennomføres tilsynsbesøk to ganger pr. år. Institusjoner som tar i mot barn plassert etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26 skal besøkes minst fire ganger hvert år. Minst halvparten av besøkene skal skje uanmeldt. I tillegg til de rutinemessige tilsynene skal tilsynsbesøk alltid skje ved klager, når tilsynsmyndigheten på annen måte er kjent med uheldige forhold og når andre grunner tilsier det. De endrede reglene for tilsyn må ses i sammenheng med den statlige overtakelsen, innføring av kvalitetskrav som skal gjelde for alle institusjonene, samt den særskilte godkjenningsordningen for private og kommunale institusjoner. Departementet vil særlig understreke at de statlige regionale myndighetene vil ha et selvstendig ansvar for løpende oppfølging og kontroll av alle institusjonene i hver sin region. Dette vil komme i tillegg til det eksterne tilsynet som skal utføres av tilsynsmyndighetene.

 • 18. desember 2003: Forskrift om fosterhjem.

Forskriften erstatter forskrift 21. desember 1992 nr. 1244 om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem. Blant de viktigste materielle endringene er at barneverntjenesten alltid skal vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem, og at barnets foreldre skal gis anledning til å uttale seg om valg av fosterhjem. Det samme gjelder for barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter. Videre klargjør og utdyper forskriften barneverntjenestens og tilsynsførers ansvar. Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig, men minimum fire ganger i året som en hovedregel. Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og fram til barnet fyller 18 år. Det framgår også at tilsynsfører skal oppnevnes samtidig som fosterhjemmet godkjennes. Hvordan bestemmelsene i forskriften skal praktiseres vil bli utdypet i de kommende reviderte retningslinjene om fosterhjem.

Endrede forskrifter

 • 1. september 1995 nr. 0772: Forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard.

Forskriften er endret ved forskrift 28. november 2003 nr. 1399. Det er ikke gjort endringer i forskriften utover de endringer som følger av den statlige overtakelsen.

 • 15. oktober 1999 nr. 1090: Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven.

Forskriften er endret ved forskrift 4. desember 2003 nr. 1423. Det er ikke gjort endringer i forskriften utover de endringer som følger av den statlige overtakelsen.

 • 21. desember 1992 nr. 1247: Forskrift om fylkeskommunens rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon.

Forskriften er endret ved forskrift 26. november 2003 nr. 1397. Forskriftens tittel er etter endringen: Forskrift om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon. Det er ikke gjort vesentlige endringer i forskriften utover de som følger av den statlige overtakelsen. Imidlertid er refusjonsbeløpets størrelse tatt ut av selve forskriftsteksten. Beløpets størrelse fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at det ikke er gjort endringer for 2004.

 • 16. desember 1992 nr. 1243: Forskrift om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner og fylkeskommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven § 6-9.

Forskriften er endret ved forskrift 5. desember 2003 nr. 1456. Forskriftens tittel er etter endringen: Forskrift om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven § 6-9. Endringen henger sammen med endringen i barnevernloven § 6-9 om opphevelse av § 6-9 tredje ledd om frist for iverksettelse av tiltak og innebærer at det ikke lenger kan ilegges mulkt ved oversittelse av iverksettelsesfrister.

 • 12. desember 2002 nr. 1594: Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.

Forskriften er endret ved forskrift 4. desember 2003. Det er ikke gjort endringer i forskriften utover de endringer som følger av de endrede ansvarsreglene.

Opphevede forskrifter

 • 21. desember 1992 nr. 1244: Forskrift om inntak og utskrivning fra institusjon under lov om barneverntjenester.

Forskriften er ikke erstattet at ny forskrift. De statlige regionale myndigheter skal imidlertid utarbeide regler om inntak og utskrivning fra institusjon innenfor rammer fastsatt av statlige sentrale myndigheter.

 • 21. desember 1992 nr. 1248: Forskrift om fylkeskommunens rett til å kreve refusjon fra en annen fylkeskommune.

Forskriften er ikke erstattet av ny forskrift.

 • 11. desember 1992 nr. 1053: Forskrift om statsrefusjon for fylkeskommunens barnevernutgifter til asylsøkende barn og flyktningebarn som er kommet til landet uten foreldre.

Forskriften er ikke erstattet av ny forskrift.

Alle forskriftene (eventuelt med merknader) finnes på www.odin.dep.no/bfd/norsk/regelverk. Kort tid etter nyttår vil alle de nye og endrede forskriftene bli sendt til alle landets kommuner, fylkesmenn, fylkesnemnder og statlige barnevernmyndigeter i opptrykket utgave.

Med hilsen

Tone G. Smith (e.f.) (e.f.)

Kari Ofstad