Informasjon om justeringer i forskrift om offentlige anskaffelser med virkning fra 1. juli 2002

Oppdragsgivere

Vår ref.: 2002/3069 NR NOK eca/tlo

Dato: 01.07.2002

Informasjon om justeringer i forskrift om offentlige anskaffelser med virkning fra 1. juli 2002

Med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 ble det som kjent fastsatt ny forskrift om offentlige anskaffelser av 15. juni 2001. Nærings- og handels-departementet har i ettertid sett behov for mindre endringer som følge av endringer i EØS- og WTO terskelverdier og av at noen av EØS-reglene var falt ut. I tillegg er det gjort noen presiseringer og rettinger av feilhenvisninger.

Vedlagt følger en oversikt over nye terskelverdier og de endringer som er gjort i forskriften. Endringene er markert med kursiv skrift.

Endringer av mer innholdsmessig betydning er:

  1. Forskriftens anvendelsesområde endres slik at anskaffelsen ikke omfattes av forskriften dersom den enten faller inn under EØS-avtalens artikkel 123, er erklært hemmelig eller kan unntas etter beskyttelses-instruksen eller sikkerhetsloven. I tråd med EF-domstolens rettspraksis skal unntaket tolkes strengt og det er oppdragsgiver som har bevisbyrden for at anskaffelsen omfattes av unntaket.
  2. Kongens kompetanse til å gi pålegg for å sikre oppfyllelse av regelverket etter lov om offentlige anskaffelser § 11 delegeres til departementet. Dette kan være vedtak om å stanse en igangsatt innkjøps-prosedyre eller et pålegg om å omgjøre en beslutning som er ulovlig etter innkjøpsregelverket. I praksis vil dette gjelde anskaffelser hvor det er avgjørende med en rask inngripen, eksempelvis for å forhindre brudd på EØS- eller WTO-avtalens innkjøpsregler.
  3. Prosedyren konkurranse med forhandling etter det nasjonale regelverket (forskriftens del III) åpnes for bruk som en entrinnsprosedyre, dvs at oppdragsgiver kan be leverandørene om å sende inn dokumentasjon på sine kvalifikasjoner sammen med tilbudet.
  4. Prosedyren designkonkurransen endres til "plan- og designkonkurranse" blant annet for å få frem at også idèkonkurranser omfattes. For å sikre at markedet får kunnskap også om mindre plan- og designkonkurranser innføres det en beløpsgrense for nasjonal kunngjøring tilsvarende grensen for direkte kjøp på
    kr 200 000.
  5. Dagens kunngjøringsmodeller erstattes med standardiserte skjemaer som følge av EØS-direktiv 2001/78.

Særtrykk av loven og forskriften samt nytt opplag av veileder til forskriften er under trykking, og kan bestilles fra:

Statens forvaltningstjeneste
Informasjonsforvaltning
Postboks 8169 Dep, 0034 Oslo

Telefaks: 22 24 27 86

E-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no

Loven, forskriften og veilederen samt annen relevant informasjon er også tilgjengelig på departementets hjemmesider. Adressen er www.odin.dep.no/nhd – se offentlige anskaffelser.

Med hilsen

Irene Standnes (e.f.)
Underdirektør

Eva Carina Aune
Seniorrådgiver