Inkasso Per Sørli AS

Vi viser til klage datert 25. juni 2012 samt brev datert 11. juli 2012 som begge er oversendt fra Brønnøysund­registrene 13. august 2012. Vi viser også til vårt brev datert 16. august 2012 med orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klagen gjelder vedtak fattet av Foretaksregisteret 1. juni 2012 som påla foretaket Inkasso Per Sørlie AS, org.nr. 932 492 733 å endre foretaksnavn.  Vedtaket er begrunnet med at foretaksnavnet er villedende jf. lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) § 2-3.

Klager anfører at foretaksnavnet ikke er villedende og at han ikke kan se at det har vært noen form for forvirring. Klager skriver at Per Sørlie fortsatt har drifts- og styreansvar og at navnet dermed må anses som det mest korrekte og rettledende for publikum.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Lovgrunnlaget

Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som
finnes hos registerføreren. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1.

Det er de opplysningene som gis ved meldingen, som danner grunnlaget for Foretaks­registerets kontroll, jf. foretaksregisterloven § 5-1 andre ledd. Det fremgår av Ot.prp. nr. 50 (1984–85) side 33 og 53 at Foretaksregisterets kontroll av registrerings­meldinger er på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere bakenforliggende omstendigheter.

Foretaksnavneloven § 2-3 fastslår at et foretaksnavn ikke må være egnet til å villede.

Departementets vurdering

I foretaksnavnelovens krav om at et foretaksnavn ikke må være egnet til å villede, ligger at foretaksnavnet ikke må gi uriktig inntrykk av foretaket og virksomheten. I forarbeidene til bestemmelsen, i Ot.prp. nr. 50 (1984-1985), står det om bestemmelsen på side 65 at de fleste kollisjoner med dette kravet i praksis vil oppstå ved bruk av ord som gir uriktige forestillinger om virksomhetens art og omfang. Videre står det på side 65 at et foretaksnavn også kan være villedende ved at det uriktig angir ”en forbindelse mellom selskapet og et annet foretak, en annen person, ...”.

I Ot.prp. nr. 50 (1984-85) side 65 nevnes som eksempel at et personnavn ikke kan inntas i foretaksnavnet til et aksjeselskap uten at vedkommende er aksjonær eller har en særlig tilknytning til virksomheten.  

Det springende punktet i denne saken blir dermed om Per Sørlie har en slik særlig tilknytning til virksomheten at bruk av hans personnavn i foretaksnavnet ikke vil være egnet til å villede.

Klager og motparten er uenige om Per Sørlies tilknytning til selskapet. Det kommer frem av sakens dokumenter at det er en konflikt mellom selskapet/klager og Sørlie. Klager har i klagen og i tidligere korrespondanse med Brønnøysundregistrene, kommet med en rekke påstander om at Per Sørlie er ansvarlig for den dårlige økonomiske situasjonen selskapet er oppe i samt at han fremdeles har drifts- og styreansvar. Nærings- og handelsdepartementet kan, i likhet med Brønnøysund­registrene, bare ta hensyn til de rent faktiske sidene av saken. Eventuelle andre uoverensstemmelser mellom partene må løses i domstolsapparatet.

Foretaksregisteret opplyser at Per Sørlie formelt trådte ut av rollen som styreleder i mai 2009. Sørlie har heller aldri vært registrert som daglig leder av selskapet. Aksjer som Sørlie tidligere har eid i selskapet, ble ifølge Foretaksregisteret tilbakeført i 2008. Videre er det på det rene at Sørlie verken har eller ønsker å ha noen roller i selskapet i dag.

Nærings- og handelsdepartementet har etter dette kommet til at det ikke er noen særlig tilknytning mellom selskapet og Per Sørlie som tilsier at det vil være naturlig å bruke hans personnavn i foretaksnavnet. Foretaksnavnet er dermed etter vår vurdering egnet til å villede. 

Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak 1. juni 2012 stadfestes. Foretaket pålegges uten ugrunnet opphold å sende melding om navneendring til Foretaks­registeret.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at enkeltvedtak rutinemessig publiseres på Nærings- og handelsdepartementets hjemmesider på www.nhd.dep.no/enkeltvedtak.