AI - 81/09 Instruks om beregning av oppholdstid etter statsborgerloven

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 Oslo 

 


Nr.                                         Vår ref                                     Dato
AI - 81/09                              200800488-/JNH                       12.06.2009

 

AI – 81/09 – Instruks om beregning av oppholdstid etter statsborgerloven

Vi viser til Utlendingsdirektoratets (UDI) redegjørelse for retningslinjer for praksis etter statsborgerloven i brev av 13. mai 2008. UDI reiser spørsmål om beregning av oppholdstid etter statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e, dersom tidligere oppholds- eller arbeidstillatelse(r) og/eller bosettingstillatelse er basert på uriktig identitet.

I medhold av statsborgerloven § 28 første ledd instruerer Arbeids- og inkluderingsdepartementet UDI om å legge til grunn følgende retningslinjer for praksis ved beregningen av oppholdstiden etter statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e:

Dersom søker oppfyller identitetsvilkåret i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a, skal det ikke gjøres fradrag for tid med oppholds- eller arbeidstillatelse(r) og/eller bosettingstillatelse basert på uriktig identitet ved beregning av oppholdstid etter statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e, med mindre det er fattet vedtak om tilbakekall av tillatelsen(e) etter utlendingsloven. Dersom det oppstår spørsmål om å treffe vedtak etter utlendingsloven om tilbakekall av tillatelsen(e) og dette vil ha betydning for søknaden om statsborgerskap, kan behandlingen av søknaden om norsk statsborgerskap stilles i bero, jf. statsborgerloven § 30 første ledd.

Instruksen trer i kraft to uker fra instruksens dato.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef                                               Juliet Namuli B. Haveland
                                                                               seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Juliet Namuli B. Haveland

 

Kopi: Utlendingsnemnda, Justis- og politidepartementet og Utenriksdepartementet