Identitetsfastsettelse i statsborgerforskriften

Q-15/2012 - Instruks om berostilling av saker i påvente av ny bestemmelse om identitetsfastsettelse

Q-15/2012 - Instruks om berostilling av saker i påvente av ny bestemmelse om identitetsfastsettelse.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal innføre en ny bestemmelse for identitetsfastsettelse i statsborgerforskriften. En del søkere som etter dagens regelverk ikke kan klarlegge sin identitet, vil kunne klarlegge sin identitet etter innføringen av den nye bestemmelsen.

Disse gruppene søkere vil under visse vilkår være omfattet av den nye bestemmelsen:

1. Søkere som er født i Norge og registrert i folkeregisteret.
2. Søkere som kom til Norge som mindreårige og som har én forelder med klarlagt identitet.
3. Søkere som var under 14 år ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i fem år.
4. Søkere som var mellom 14 og 17 år ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i 10 år.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet instruerer Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet om å berostille saker som kan bli omfattet av den nye forskriftsbestemmelsen, inntil den trer i kraft. Dette er saker der søkeren ikke kan klarlegge sin identitet etter statsborgerforskriften §§ 1-1 og 1-2, og tillegg faller inn under en av søkergruppene ovenfor.

Instruksen gjelder bare saker der identitetsvilkåret i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a er eneste vilkår som ikke er oppfylt.

Instruksen omfatter ikke saker der tidligere vedtak er anmodet omgjort.
Instruksen trer i kraft umiddelbart.