Instruks om praktisering av statsborgerloven § 10 for borgere av Kosovo etter Norges anerkjennelse av Kosovo som egen stat

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO 

 

Nr.                                                 Vår ref                               Dato
AI - 73/09                                      200800488-/MAR                29.01.2009

 

AI-73/09 Instruks om praktisering av statsborgerloven § 10 for borgere av Kosovo etter Norges anerkjennelse av Kosovo som egen stat

Departementet viser til Utlendingsdirektoratets (UDI) brev av 30. juni 2008 med praksisredegjørelse for saker som gjelder borgere fra Kosovo, UDIs brev av 9. desember 2008 og til tidligere korrespondanse i saken. UDI redegjør for sin praktisering av statsborgerloven § 10 etter Norges anerkjennelse av Kosovo som egen stat i følgende tilfeller:

1. For søkere fra Kosovo som før 15. juni 2008 har mottatt UDIs tilsagn om norsk statsborgerskap ved løsning fra serbisk statsborgerskap har UDI følgende praksis: ”Vi mener at tilsagnet er bindende, og at det ikke kan stilles som vilkår at søkeren løser seg fra kosovarisk statsborgerskap. Det gjelder enten løsningsfristen og tilsagnet utløper før eller etter at Kosovos statsborgerlov er trådt i kraft.”

2. For søkere fra Kosovo som etter 15. juni 2008 har mottatt UDIs tilsagn om norsk statsborgerskap har UDI følgende praksis; ”Søkeren er borger av Kosovo og må løse seg fra kosovarisk statsborgerskap. Dette gjelder også etniske serbere fra Kosovo.”

Departementet legger følgende forståelse til grunn: Den 28. mars 2008 ble Kosovo anerkjent av norske myndigheter som en egen stat. Norge anerkjenner dermed både Serbia og Kosovo som selvstendige stater og landene selv besitter kompetansen til å anse hvem som er deres statsborgere, jf. Europarådets konvensjon om statsborgerskap av 6. november 1997 artikkel 3 som sier at det er opp til det enkelte land selv å regulere hvem som er dets statsborgere. Serbia har ikke anerkjent Kosovos selvstendighet og det foreligger en folkerettslig tvist mellom disse landene.

I medhold av statsborgerloven § 28 første ledd instruerer Arbeids- og inkluderingsdepartementet UDI om følgende:

Departementet samtykker i at den praksis som er redegjort for i UDIs brev av 30. juni 2008 jf. punkt 1 og 2 ovenfor legges til grunn i saker der det allerede er gitt tilsagn om statsborgerskap.

Når det gjelder søknader om statsborgerskap fra søkere fra Kosovo der det ikke er gitt tilsagn allerede, skal UDI vurdere hvorvidt vilkåret i statsborgerloven § 7 første ledd litra h jf. § 10 er oppfylt i forhold til løsning fra både serbisk, kosovarisk og eventuelle andre statsborgerskap.

Instruksen trer i kraft umiddelbart.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                   Mari Aam
                                                                   rådgiver

 

Kopi: Utlendingsnemnda, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet