Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

gitt ved kongelig resolusjon av 13. desember 2013.

En ny instruks for Norad ble vedtatt i statsråd 13. desember 2013.

§ 1

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) er en fagetat administrativt underlagt Utenriksdepartementet (UD). Fagetaten Norad er en integrert del av det forvaltningsmessige apparat for utviklingssamarbeidet.

I saker som gjelder klima- og skogsatsingen, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet.

§ 2

Norad har som hovedoppgave å:

  • gi faglige råd på det utviklingspolitiske området til Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene
  • bistå Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene i arbeidet med kvalitetssikring av norsk utviklingssamarbeid
  • initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet
  • kommunisere om langsiktig utviklingssamarbeid og resultater
  • forvalte tilskuddsordninger på utviklingsfeltet i henhold til årlig tildeling fra Utenriksdepartementet.

I saker som gjelder klima- og skogsatsingen, ivaretar Norad oppgaver som nevnt i § 2 overfor Klima- og miljødepartementet.

§ 3

Norad ledes av en direktør som beskikkes av Kongen etter innstilling fra utenriksministeren.

§ 4

Norads øvrige tjenestemenn (faste og midlertidige) tilsettes av Norads tilsettingsråd.

§ 5

Direktoratet disponerer de årlige tildelinger i samsvar med Stortingets forutsetninger og gjeldende lover, regler og instrukser. Utenriksdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser for tildelingene til Norad. For klima- og skogsatsingen fastsetter Klima- og miljødepartementet nærmere bestemmelser for tildelingene til Norad.

Følgende saker innenfor Norads ansvarsområde, jf. § 2, skal legges frem for Utenriksdepartementet, eller Klima- og miljødepartementet hvis det gjelder klima- og skogsatsingen:

a) saker som reiser spørsmål av prinsipiell eller politisk art

b) forslag til omdisponeringer utover de fullmakter Norad til enhver tid er gitt

c) saker som ligger utenfor direktørens fullmakter

d) årlig rapport om virksomheten med regnskapsoversikt

e) andre saker etter departementenes bestemmelser.

§ 6

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre denne instruksen. Endringer som gjelder klima- og skogsatsingen, forutsetter enighet med Klima- og miljødepartementet.

§ 7

Denne instruks trer i kraft 1. januar 2014.

Samtidig oppheves tidligere instruks godkjent 26. mars 2004.