Internasjonal migrasjon 2010-2011

Norge sender hvert år en rapport til OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten, International Migration 2010-1011 – Sopemi report for Norway, er et bidrag til OECD sitt felles rapporteringssystem for migrasjonsutviklinga i medlemslandene, kalt SOPEMI. Den siste rapporten dekker 2009 og i noen grad 2010.

Den norske SOPEMI – rapporten er utarbeidet av medarbeidere i Justisdepartementet,   Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Rapporten bygger i all hovedsak på tall fra Statistisk sentralbyrå og UDI og gir tall for inn- og utvandring og for sammensetningen av gruppa innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Det er også en oversikt over utviklingstrekk i innvandrings-, integrerings- og inkluderingspolitikken. Rapporten omhandler ulike former for innvandring (arbeid, familie, humanitær, utdanning), statsborgerskap, generell integreringspolitikk, utdanning og opplæring, arbeidsmarked, valgdeltakelse og diskriminering. I tillegg er det en oversikt over nye, relevante publikasjoner på engelsk. Den norske rapporten og rapportene fra de andre medlemslandene blir brukt som en viktig kilde for den årlige publikasjonen fra OECD, International Migration Outlook. Se OECD sin nettside.

International Migration 2010-2011 (pdf)
Vedlegg A: generelle tabeller - xls - ods
Vedlegg B: OECD-land - xls - ods