Investeringsavgiften - forslag fra Næringslovutvalget - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

(Se vedlagte liste)

Deres ref

Vår ref

Dato

98/1300 SA TrN/KR

20.04.98

Investeringsavgiften - forslag fra Næringslovutvalget - høring

Ved innføringen av merverdiavgiftssystemet 1. januar 1970 ble det, som ledd i skatteomleggingen, vedtatt en avgift på investeringer mv. Investeringsavgiften skal beregnes ved anskaffelse av driftsmidler og visse arbeidsytelser til bruk i virksomheter som omsetter varer og tjenester som er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven. En nærmere beskrivelse av systemet framgår av vedlegget. Avgiften beregnes i dag etter en sats på 7 pst. De nærmere regler for investeringsavgiften er fastsatt i lov om avgift på investeringer mv av 19. juni 1969 og Stortingets årlige vedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer mv.

Næringslovutvalget la 22. januar 1998 fram et begrunnet forslag overfor nærings og handelsministeren om å oppheve investeringsavgiften.

Finansdepartementet er fagdepartement for investeringsavgiften, og det er besluttet at forslaget fra Næringslovutvalget, samt innspill fra Statistisk sentralbyrå og Stiftelsen for samfunns og næringslivsforskning skal sendes på høring. Det bes om at eventuelle merknader sendes Finansdepartementet innen 3 måneder fra i dag.

Finansdepartementet har ikke tatt stilling til utvalgets forslag, men vil avvente høringsinstansenes merknader.

Liste over høringsinstansene samt utvalgets forslag følger vedlagt.

Med hilsen

Tor Lande e.f.

avdelingsdirektør

Marianne Scheel

avdelingsdirektør

Vedlegg