Investorprosjekt 90 AS

1. INNLEDNING
Vi viser til brev av 12. mai 2011 fra Advokatfirmaet BAHR på vegne Investorprosjekt 90 AS vedrørende søknad om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10. Vi viser også til relevante dokumenter og korrespondanse i forbindelse med trukket søknad av 7. januar 2011.

Departementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon for de forhold søknaden gjelder.
2. NÆRMERE OM SØKNADEN
Det fremgår av søknaden at (selger) eier alle aksjene i Terningen Arena Næring og Undervisning AS (selskapet) som eier eiendommen gnr. 13, bnr. 1059 i Elverum kommune (eiendommen).

Den 28. desember 2010 ble det inngått avtale mellom Terningen Arena Holding AS og Investorprosjekt 90 AS (kjøper) om å kjøpe alle aksjene i Terningen Arena Næring og Undervisning AS. Aksjene i Terningen Arena Barnehage AS omfattes ikke av kjøpekontrakten.

Kjøpet ble imidlertid ikke godkjent av Elverum kommune. Som følge av dette ble det i brev 12. mai 2011 inngitt et revidert tilbud om kjøp av aksjene. Det opplyses at tilbudet er basert på kjøpekontrakten, med noen endringer/presiseringer, men at faktum i saken i all hovedsak er uforandret. Det opplyses at det er forventet at en oppdatert kjøpekontrakt i tråd med bestemmelsene i budet vil bli signert i perioden etter 12. mai 2011. 

Kjøpet skal finansieres ved [U. off. etter offl. § 13, jf. fvl. § 13, 2. ledd.] egenkapital og resten ved lån fra [U. off. etter offl. § 13, jf. fvl. § 13, 2. ledd.]. Bankene har stilt som betingelse at lånene sikres ved pant i aksjene i selskapet, eiendommen, selskapets fordringer og enkle pengekrav.

Søker legger til grunn at sikkerheten/pantet i eiendommen oppfyller vilkårene i forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10, slik at det ikke er nødvendig med dispensasjon. Søknaden gjelder dermed den øvrige sikkerhetsstillelsen i forbindelse med ervervet av aksjene.

Det fremgår av søknaden at selskapet har eiendommen som sitt hovedaktivum og den eneste virksomheten til selskapet er drift og utleie av egen fast eiendom. Selskapet har ingen ansatte og selgeren er eneste aksjonær. Etter kjøpet vil selskapet fortsatt ha én aksjonær; kjøperen, som samtykker til og vil få fordelene av sikkerhetsstillelsen. Det opplyses videre at selger og kjøper er uavhengige selskaper uten felles eiere eller styremedlemmer.

Lånet vil fullt ut refinansiere selskapets eksisterende gjeld, og det er ikke andre sikkerhetsstillelser i selskapets eiendeler. Det opplyses også at egenkapitalen til kjøperen og selskapet, sett under ett, ikke svekkes ved finansieringen. Videre vil det ikke være andre vesentlige kreditorer enn bankene etter gjennomføringen av kjøpet. Risikoen for at andre kreditorer ikke får dekning oppgis derfor å være svært liten.
3. RETTSLIG GRUNNLAG
Lov 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-10 første ledd oppstiller forbud mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Etter aksjeloven § 8-10 andre ledd kan Kongen ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra forbudet. Nærings- og handelsdepartementet er ved kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert myndighet etter denne bestemmelsen.

Det er gjort generelt unntak fra forbudet i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (heretter unntaksforskriften). Unntaksforskriften åpner for at selskap på nærmere vilkår kan stille sin faste eiendom som sikkerhet for lån som tas opp for å erverve aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Vilkårene i unntaksforskriften er basert på langvarig praksis i departementet, og er satt for å ivareta hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10.

Av forarbeidene til aksjeloven fremgår det at dispensasjon kan gis dersom omsøkte transaksjoner har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Hensynene bak forbudet er først og fremst å ivareta minoritetsaksjonærers og kreditorers interesse, ved at selskapet ikke svekkes økonomisk ved transaksjonen. Videre ivaretas hensynet til arbeidstakere og andre interessenter som underleverandører m.m.

I tilfeller som omfattes av forbudet i aksjeloven § 8-10 og hvor det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon, må partene skaffe finansiering på annen måte enn ved å bruke målselskapets eiendom som sikkerhet. Dette kan for eksempel skje ved at kjøper stiller sikkerhet i sine aksjer i målselskapet.
4. DEPARTEMENTETS VURDERING
I henhold til forarbeidene til aksjeloven kan dispensasjon gis dersom transaksjonene har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Hensynene bak forbudet er først og fremst å ivareta aksjonær- og kreditorinteressene slik at selskapet ikke svekkes økonomisk ved transaksjonen.

Etter departementets vurdering er sikkerhetsstillelsen/pantet i eiendommen omfattet av unntaksforskriften, og trenger derfor ikke dispensasjon ved enkeltvedtak.

Det er imidlertid behov for dispensasjon ved enkeltvedtak for de øvrige sikkerhetstillelsene. Selv om unntaksforskriften ikke kommer til anvendelse ligger transaksjonen tett opp til vilkårene i unntaksforskriften. Departementet legger til grunn at disposisjonene er forretningsmessig begrunnet på normale kommersielle vilkår, og at disposisjonene ikke strider mot hensynene bak forbudet. Videre synes det klart at kjøper kan betjene den aktuelle gjelden til bankene gjennom mottatt leie fra eiendommens leietakere.

Etter vår vurdering er hensynet til vern av selskapskapitalen og aksjeeierinteressene tilstrekkelig ivaretatt i denne transaksjonen, slik at dispensasjon kan gis for sikkerhetsstillelse i forbindelse med ervervet av aksjene.

Departementets dispensasjonsvedtak forutsetter styrets godkjenning (innhentet), godkjenning fra Elverum kommune og registrering av emisjonen knyttet til kjøpers selskap.
5. VEDTAK
I forbindelse med Investorprosjekt 90 AS’s erverv av aksjene i Terningen Arena Holding AS som beskrevet i søknaden, gjør Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 andre ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, unntak fra forbudet i § 8-10 mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Investorprosjekt 90 AS kan, som beskrevet i søknaden, stille sikkerhet ved pant i (i)eiendommen, (ii)selskapets fordringer og enkle pengekrav.

Nærings- og handelsdepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.regjeringen.no/nhd. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager fra brevets dato.