Invitasjon fra Ansgar Gabrielsen til høring og debatt 8. mars 2002 om hva som skal til for å sikre flere kvinnelige ledere i Norge

Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen har invitert 115 kvinner fra næringsliv, politikk og offentlig forvaltning og 12 mannlige konsernsjefer til møte 8. mars.

Deres ref

Vår ref (bes oppgitt ved svar)

Dato

2002/959

21.02.2002

Invitasjon

Jeg ønsker med dette å invitere deg til en høring og debatt om hva som skal til for å sikre flere kvinnelige ledere i Norge.

I Regjeringens arbeid legger vi stor vekt på å legge forholdene til rette for økt verdiskaping i næringslivet. I dette ligger en erkjennelse av at gode rammebetingelser går på tvers av fag og sektorer, og omfatter mange forhold som alle sammen bidrar til forutsetningene for et konkurransedyktig næringsliv. En del av dette arbeidet er også omtalt i en nylig utgitt offentlig utredning "Best i Test?" (NOU 2000:29), som peker på at mye er bra, men også at mye kan bli bedre i arbeidet for gode rammebetingelser. Særlig er det viktig å sikre vekst i den konkurranseutsatte delen av næringslivet.

Ser vi på norsk næringslivs konkurranseevne må vi også erkjenne at det er mange forhold som i utgangspunktet ligger på siden av den politiske arena. Bedriftenes egen evne til å tiltrekke, utvikle og beholde gode ledere er av mange trukket frem som en av flere viktige faktorer. Evne til omstilling og til å takle nye utfordringer er en annen. Med det norske utgangspunkt, der vår velstand er tett knyttet til vårt økonomiske samkvem med andre land, blir også evnen til å forstå internasjonale forhold og andre lands kulturer avgjørende. Det burde på denne bakgrunn være overraskende at graden av mangfold i ledelsen av norske bedrifter, blant annet målt etter andelen kvinnelige ledere, er så lav. Samtidig vil mange si at dét ikke akkurat er overraskende.

Min oppfatning er at norsk næringsliv, og gjennom det også vi som er avhengig av denne verdiskapingen, går glipp av store verdier ved ikke bedre å utnytte den ressurs som ligger i kvinnelige ledere og styrerepresentanter. I tillegg har mangfold en egenverdi som jeg også vil tillegge vekt. Mitt politiske ståsted gjør at jeg er skeptisk til å regulere denne type forhold, samtidig som jeg ser det som en politisk oppgave å være en aktiv pådriver. Den meget sene utviklingen på dette området gjør at jeg likevel vil vurdere alle typer forslag om hvordan andelen kvinnelige ledere og styremedlemmer kan økes.

Økt mangfold i ledelsen av norske bedrifter er en debatt som favner vidt og som interesserer mange. Som ett av flere innspill på dette området ønsker jeg å invitere deg sammen med en utvalgt gruppe ledere i norsk næringsliv til en dialog om dette temaet. Jeg vil forvente at de fleste i denne gruppen er enige om at det hadde vært ønskelig med flere kvinnelige ledere i Norge, og at dette er verdifullt både i seg selv og for bedriftene. Jeg vil imidlertid anta at det kan være store forskjeller i synspunkter på om dette er et område for spesielle tiltak, evt om dette er viktigst internt i bedriften, eller om vi fra myndighetenes side bør treffe spesielle vedtak.

Jeg håper du har anledning til å delta fredag 8. mars kl. 14.30-16.30 i Nærings- og handelsdepartementet (Plenumsalen), Einar Gerhardsens plass 1. Jeg legger opp til noen forberedte innlegg med påfølgende debatt.

Med hilsen
Ansgar Gabrielsen