Invitasjon til forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i større byområder

Saksbehandler, innvalgstelefon

Vår dato

Vår referanse

Torstein A. Dahl, 22 24 82 92

27.12.2001

00/2662

Deres dato

Deres referanse

Likelydende brev til:
Oslo kommune, Bergen kommune, Trondheim kommune, Stavanger kommune, Kristiansand kommune, Tromsø kommune, Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Akershus fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Østfold fylkeskommune

Invitasjon til forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i større byområder

Med bakgrunn i St. meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transport plan 2002-11 / Innst.S. nr. 119 (2000-2001) skal det legges til rette for å prøve ut alternative modeller for transportsystemets forvaltningsorganisering i byområdene.

Hovedformålet med forsøkene er å oppnå en bedre samordnet areal- og transportpolitikk i byområdene og bedre offentlig ressursutnyttelse på tvers av forvaltningsnivåer innenfor transportsektoren. Forsøkene skal belyse om andre organisatoriske løsninger enn dagens kan møte utfordringene bl.a. knyttet til miljø og framkommelighet på en mer helhetlig og effektiv måte.

Byene som er representert i regjeringens Storbyforum, dvs. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø samt Sarpsborg/Fredrikstad og berørte fylkeskommuner, inviteres med dette til forsøk med å prøve ut alternative modeller for transportsystemets forvaltningsorganisering i byområdene. Det forutsettes at det enkelte forsøksområde avgrenses til kommuner som i forhold til arealbruk, transportsystem og reisemønster naturlig kjennetegnes av felles bymessige egenskaper og problemstillinger. Det geografiske byområdet kan bestå av flere kommuner som samlet danner et funksjonelt byområde. Departementet forutsetter at aktuelle nabokommuner blir orienteret om denne invitasjonen.

Arbeidet knyttet til forsøkene koordineres av en styringsgruppe som er ledet av Samferdselsdepartementet, med deltakelse fra Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet. Styringsgruppen har utarbeidet overordnede retningslinjer for forsøkene, jfr. vedlegg Slik det framgår av de overordnede retningslinjeene vil styringsgruppen ha ansvaret for å forberede iverksetting og koordinere den sentrale delen av forsøksarbeidet. Videre vil Styringsgruppen ha ansvaret for å sikre at arbeidet i de ulike byområdene foregår innenfor de overordnede retningslinjene.

Lokale myndigheter vil få ansvaret for utredning og eventuell gjennomføring av forsøkene. Det forutsettes at Statens vegvesen, Jernbaneverket og NSB BA trekkes inn i arbeidet.

Det legges opp til at forsøkene iverksettes i to hovedfaser, en utredningsfase og gjennomføringsfase.

I den første delen av utredningsfasen skal det gjøres en avgrensing av det geografiske området som skal inngå i forsøket, herunder hvilke kommuner / fylkeskommuner og berørte virksomheter som skal delta. Det skal avklares hvilke ansvarsområder og midler som søkes lagt til grunn i forsøket. I tillegg skal det foreslås valg av organisasjonsmodell og samarbeidsorganer. Det skal i denne fasen utarbeides strategiske areal- og transportanalyser, der et hovedformål er å belyse hvordan framkommelighets- og miljøproblemer forårsaket av transport kan motvirkes gjennom en bedre samordning av areal- og transportplaner og bruk av ulike virkemidler. Analysen skal få fram hvordan samordningen av virkemiddelbruken kan bidra til bedre transportløsninger. Dette vil danne grunnlag for statens godkjenning av videre utredning av forsøket.

I den andre delen av utredningsfasen skal rammebetingelsene for forsøk (ansvarsdeling, økonomi og produksjon) og av organisasjonsmodell konkretiseres. Konkretiseringen bør blant annet ta utgangspunkt i den strategiske analysen som er gjennomført i første del av utredningsfasen, herunder hvilket tilbuds- og produksjonsnivå som legges til grunn og hvilke virkemidler som forutsettes iverksatt. Utredningsfasen danner forutsetningene for gjennomføringsfasen og for endelig godkjenning. Det legges til grunn at utredningsfasen bør avsluttes innen utløpet av 2002.

I gjennomføringsfasen skal alternativ forvaltningsorganisering i de utvalgte byområdene prøves ut, der ansvarsområder og virkemidler overføres til den myndighet som får ansvaret for transportpolitikken i byområdene, med påfølgende evaluering av resultatene. Det skal sikres god koordinering med arealplanlegging i byområdet. Gjennomføringsfasen søkes igangsatt tidlig i planperioden 2002-05.

Det forutsettes at det enkelte byområde rapporterer til styringsgruppen i begge fasene. Både i utrednings- og gjennomføringsfasen legges det opp til erfaringsutveksling mellom styringsgruppen og de ulike byområdene, slik at byområdene kan trekke på hverandres erfaringer og at felles problemstillinger kan tas opp med sentrale, regionale eller lokale myndigheter.

Transportøkonomisk institutt har tidligere, med grunnlag med en database utarbeidet i regi av UITP, foretatt en sammenligning av kollektivtransporten i Osloregionen med flere europeiske byregioner. Denne databasen gir et godt grunnlag for også å foreta en sammenligning (benchmarking) av norsk kollektivtransport sammenlignet med andre byer i Europa. Samferdselsdepartementet vurderer å igangsette et prosjekt for å utvide denne databasen til også å omfatte de seks største storbyene i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Det legges opp til en analyse av faktorer som påvirker reiseomfanget, kvaliteten av kollektivtilbudet og reisemiddelfordelingen. På grunnlag av analysene vil en søke å trekke fram sentrale nøkkeltall som kan forklare forskjeller i kollektivtransportbruken i de ulike byområdene, og beskrive utviklingen av disse nøkkeltallene for de seks største norske byområdene. Prosjektet forutsetter at byene selv foretar en grundig datainnsamling. Departementet ønsker en tilbakemelding på om det er interesse for å gjennomføre et slikt prosjekt, noe som kan bli et nyttig grunnlagsmateriale i forbindelse med utredninger og oppfølging i gjennomføringsfasen.

Samferdselsdepartementet ønsker en tilbakemelding fra det enkelte byområde innen 1. februar 2002 om de ønsker å delta i forsøk med alternativ organisering av transportsystemet i større byområder

Med hilsen

Pål Tore Berg e.f.

Torstein A. Dahl

VEDLEGG

Vedlegg:

  • Overordnede retningslinjer
  • Kollektivtransport og kollektive forpliktelser – Innspill til endringer i transportpolitikkens organisasjon i norske byområder” (Universitetet i Bergen, rapport nr. 72, 2000)

Kopi med vedlegg (retningslinjene):
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Vegdirektoratet
Jernbaneverket
NSB BA