Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Invitasjon til høring - NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.05.2012

Vår ref.: 12/2296

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning på bred, offentlig høring. Utredningen er utarbeidet av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. oktober 2010. Den ble overlevert barne-, likestillings- og inkluderingsministeren 13. desember 2011.

Utvalget fikk i mandat å utrede unges makt og deltakelse. Det har vært bredt sammensatt av ungdom, organisasjonsrepresentanter og fagfolk og ble ledet av tidligere barneombud Trond-Viggo Torgersen.

I mandatet ble utvalget bedt om å utrede ulike gruppers muligheter og barrierer i forhold til makt og deltakelse. Både ulike metoder for å øke unges makt over samfunnsutviklingen, i tillegg til unges makt over, og muligheter for mestring av sin egen livssituasjon. Utvalget ble bedt om å ta for seg forhold knyttet til unges forbruker- og mediemakt; informasjon, kommunikasjon og deltakelse gjennom digitale medier, samt som brukere av offentlige tjenester. Utvalget ble bedt om å konsentrere seg om ungdomsbefolkningen i alderen 12-26 år, og legge perspektiver knyttet til kjønn, kultur, ulik etnisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og levekår til grunn for sitt arbeid.
Generelt bes høringsinstansene om å vurdere forslagene i lys av disse perspektivene.

Et hovedtema i utredningen er hvordan det står til med de ordningene som skal sikre ungdom muligheter til å si sin mening, bli hørt og representert. En premiss for utredningen er at et velfungerende demokrati ikke kan være et ekskluderende eliteprosjekt. Høy grad av deltakelse henger ofte sammen med høyt utdanningsnivå og tilgang til andre ressurser. I dette perspektivet er det viktig at deltakelsesordninger for ungdom bidrar til å utjevne forskjeller, ikke forsterke dem.

Utvalget kommer med forslag på en rekke områder, blant annet på skoleområdet. Skolens rolle som demokratiforberedende arena er ikke eksplisitt nevnt i utvalgets mandat, men utvalget har lagt stor vekt på at dette må være en sentral del av diskusjonen om unges makt og medvirkning.

Utredningen kan lastes ned via denne linken: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-20.html?id=666389
Her ligger også forskningsbidrag som utvalget har bestilt som utrykte vedlegg til utredningen.

De som ønsker det kan bestille trykt versjon av utredningen ved å sende bestilling til publikasjonsbestilling@dss.dep.no.

Høringsfristen er 7. mai 2012.

Liste over høringsinstanser ligger vedlagt, men høringen er også åpen for andre enn de som står på denne listen. Vi ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende etater eller andre berørte instanser bør se nærmere på utredningen.

Høringsuttalelsene sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, eller via e-post til postmottak@bld.dep.no

Barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge

Departementene

Kommunene

Ungdomsråd/barn og unges kommunestyrer o.l. i kommunene

Fylkeskommuner

Fylkesmenn

Politiske partier

Sametinget

Sametingets ungdomsutvalg

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen Lokalstyre

Fylkesvise barne- og ungdomsråd (BUR)

Barneombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Forbrukerombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Politidirektoratet

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Universitet og høgskoler

KS

Det kriminalitetsforebyggende råd

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Forum for barnekonvensjonen v/sekretariatet

Redd Barna

Norges Røde Kors

Antirasistisk senter

Frivillighet Norge

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Fagforbundet

LO

Handel og Kontor

Den norske kirke

Ungdommens kulturmønstring (UKM)

Voksne for Barn

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon – RIO Ung

IOGT i Norge

Plan Norge

Fellesorganisasjonen

Kirkens bymisjon

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU)

Ungdom mot Vold

Pøbelprosjektet

Fosterhjemsforeningen

Til toppen