Invitasjon til KRDs høstkonferanse 2005

Fylkesmennene

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2883-6 CRE

25.10.2005

Invitasjon til KRDs høstkonferanse 2005

Vi viser til vårt brev av 6. september 2005 vedrørende årets høstkonferanse mellom KRD og fylkesmannsembetene den 16. november.

Som det går frem av vedlagte program (PDF-format) er det også i år lagt til rette for et møte mellom embetene og Justisdepartementet og Miljøverndepartementet.

Vi vil gjøre oppmerksom på at besøkende i R5 må vise legitimasjon i resepsjonen.

Møtene holdes i Akergata 59 (R5). Vi ber om at påmelding skjer elektronisk her, eventuelt på e-post til marianne.ovestad@krd.dep.noinnen den 11. november.

Vi ser fram til et utbytterikt møte med aktuelle ledere og medarbeidere!

Med hilsen

Christine Hjortland e.f.
avdelingsdirektør

Carina Røsland Eidsvåg
førstekonsulent

Vedlegg: Program (PDF-format)
Kopi: Moderniseringsdepartementet