Invitasjon til møte - nye roller for regionalt og nasjonalt nivå i regionalpolitikken

Brev til fylkeskommunene.

Til fylkeskommunene


Deres ref

Vår ref

Dato

02/5148

.09.2002

Invitasjon til møte – nye roller for regionalt og nasjonalt nivå i regionalpolitikken

Gjennom St. meld. nr 19 (2001-2002) ”Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt”, og behandlingen av denne i Stortinget, er hovedlinjene i fylkeskommunenes nye utviklingsrolle avklart. For å oppnå målet med endringen i oppgavefordelingen, er det nødvendig slik som det understrekes i meldingen, å utvikle nye former for samspill mellom regionalt og nasjonalt nivå, for å få til en god regional utvikling. Det er også behov for å klargjøre nærmere det konkrete innholdet i disse rollene. KRD ønsker å bidra aktivt til at fylkeskommunen fyller sin rolle som regional utviklingsaktør.

I St. prp. nr 1 for 2003 legger regjeringen opp til en omfattende reform i regionalpolitikken. Desentralisering av økonomiske virkemidler til fylkeskommunene er ett stikkord. Bruk av midlene i tråd med fylkesplanenes målsettinger ett annet. Her legges det til rette for å koble plan og virkemiddelbruk. Desentraliseringen betyr nye roller for det regionale og det nasjonale nivået. I den sammenheng viser vi også til møtet som skal være 8.10.02. Dette møtet gir den første orientering om endringene innenfor distrikts- og regionalpolitikken.

Vi ønsker nå å gjennomføre en egen møterunde å videreføre diskusjonen og samarbeidet om fylkeskommunens utviklingsrolle. På denne bakgrunn ønsker vi å diskutere med dere, strategiske spørsmål av politisk og prinsipiell karakter, for hvordan vi hver for oss og sammen kan bidra til å styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør.

Vi inviterer derfor til 2 dagers møter med fylkekommunene. Vi har valgt å ta regionvise møter av praktiske grunner, men også fordi vi ser dette som et ledd i læring og erfaringsutvekslingen mellom fylkeskommuner.

Vi mener det er hensiktsmessig å starte møtene med å diskutere:

  • Den nye regionalpolitiske rollen. Hvilke mål har man? Hva er fylkeskommunenes utviklingsrolle – intensjoner og utfordringer.
  • Forventinger til KRD og KRDs forventinger til fylkeskommunene.
  • Hvordan arbeide i partnerskap.
  • Nytt samspill mellom regionalt og nasjonalt nivå – konsultasjon og dialog.
  • Nye grep i fylkesplanleggingen og mål og resultatstyringssystem.
  • Hvilket mulighetsrom åpner endringene i programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk opp for?

Denne dagen er det viktig at sentrale fylkespolitikere er til stede. Jeg vil selv være til stede første dag.

Andre dag foreslås følgende tema:

  • Fylkeskommunenes oppfølging av budsjettreformen, faglige utfordringer i utviklingsarbeidet – erfaringsformidling.
  • Hvilken rolle, oppgaver og konkrete tiltak ønsker dere at KRD skal ha for å lette arbeidet lokalt og regionalt.

Denne dagen vil ha hovedfokus på administrative problemstillinger knyttet til utvikling og implementering.

På denne bakgrunn inviteres til drøftinger i :

Kristiansand, 17.-18.oktober for fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold. [ Program | Deltakere ]

Stjørdal, 22.- 23.oktober for fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Tromsø, 28.- 29.oktober for fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

Bergen, 12.-13.november for fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Oslo, 14.-15. november for fylkene Akershus, Østfold, Oslo, Hedmark og Oppland.

Den endelige dagsorden ønsker vi å utforme i samarbeid med dere. Vi ber derfor om forslag til problemstillinger som bør tas opp på møtene så snart som mulig, og senest innen 1. oktober2002. Som en forberedelse til møtene må både dere og vi utarbeide korte notater.

Vi ber det enkelte fylke oppnevne en kontaktperson som kan bidra i den videre konkretiseringen av møterunden og det praktiske opplegget. Tilbakemelding på problemstillinger og kontaktperson gis til oystein.bjorgum@krd.dep.no og gerd.slinning@krd.dep.no.

Med hilsen

Morten Andreas Meyer e.f.
statssekretær

Kopi:
Miljøverndepartementet
Kommunenes Sentralforbund