Invitasjon til møte om forvaltningsreform

For å få innspill fra aktuelle interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner til arbeidet med forvaltningsreformen, inviteres det til høringsmøte den 13. mars.

Invitasjon etter liste

Deres ref

Vår ref

Dato

06/497-2 JAC

20.02.2006

Invitasjon til møte om forvaltningsreform

Regjeringen varslet i Soria-Moriaerklæringen at det skal etableres et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå. Regjeringen vil etter planen legge fram en stortingsmelding om forvaltningsreformen høsten 2006. I første omgang vil regjeringen ta stilling til hvilke oppgaver som skal overføres til et nytt folkevalgt regionalt nivå og kommunene. Avklaringer knyttet til inndeling vil tas i neste omgang.

For å få innspill fra aktuelle interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner til arbeidet med forvaltningsreformen, inviteres det til høringsmøte den 13. mars 2006 kl. 13.00-15.30. Møtet finner sted i regjeringskvartalet, R-5, auditoriet (Akersgaten 59).

Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), samt statssekretær Wenche Lyngholm i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), vil orientere nærmere om innhold og prosess for forvaltningsreformen. Hovedhensikten med møtet vil imidlertid være å få innspill og synspunkter fra salen. Konkret ønskes innspill knyttet til følgende problemstillinger:

  1. Aktuelle oppgaver, sett fra de enkelte organisasjonenes ståsted, et nytt regionalt folkevalgt nivå bør ha ansvar for.
  2. Aktuelle oppgaver, sett fra de enkelte organisasjonenes ståsted, som kan desentraliseres til kommunene.
  3. Forholdet mellom kommunene og et nytt regionalt folkevalgt nivå.

Andre problemstillinger som anses som aktuelle for organisasjonene vil også kunne berøres. For øvrig vil en i etterkant av møtet kunne oversende skriftlig innspill til departementet.

De enkelte organisasjoner kan stille med èn person på møtet. Påmelding innen 6. mars 2006. Påmelding per e-post til Kjersti.Barsok@krd.dep.no eller per telefon: 22 24 72 11.

Vel møtt!

Med hilsen

Dag-Henrik Sandbakken

Inviterte organisasjoner

ACTIS - Rusfeltets samarbeidsorgan
Bellona
Blekkulfs Miljødetektiver
Det norske hageselskap
Det norske skogselskap
Elevorganisasjonen
Europabevegelsen i Norge
FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening FHL
Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd
FOKUS
Forbrukerrådet
Forbundet Kysten
FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon
FriNor v/Kristen Ulstein
INLO - Innvandrernes Landsorganisasjon
Kirkens familievern
Kirkerådet
Landbrukssamvirket
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsrådet for Heimevernet
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
LNU
Logistikk- og transportindustriens Landsforening
Nasjonalforeningen for folkehelsa
Naturviterforbundet
Nei til EU
Noregs Mållag
Norges Automobilforbund NAF
Norges Bygdekvinnelag
Norges Bygdeungdomslag
Norges Handikapforbund
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè
Norges Kulturvernforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Museumsforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Velforbund
Norsk Amatørteaterråd
Norsk Havneforbund
Norsk Kulturarv
Norsk Musikkråd
Norsk Målungdom
Norsk teater- og orkesterforening
Norske 4H
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norskog
Oikos Økologisk Landslag
SABIMA - Samarbeidsrådets for biologisk mangfold
SAFO - Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Tannlegeforeningen
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Trygg Trafikk
WWF-Norge (Verdens naturfond)

Ta kontakt med Kjersti Barsok (se ovenfor) dersom møtet er aktuelt for andre organisasjoner.