IV Group AS

Vi viser til søknad datert 6. februar 2013 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for daglig leder i IV Group AS, org.nr. 912 968 618.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge. Bosteds­kravet er begrunnet i jurisdiksjonshensyn, idet personer som er bosatt i Norge kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gitt unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Om selskapet

IV Group AS er morselskap i et internasjonalt konsern som driver med design, produksjon, salg og rådgivning knyttet til utvikling av en rekke produkter av sprøytestøpt plast, stål og titanium. Selskapet produserer også verktøy og spesial­maskiner for annen industri, samt utvikling, produksjon og salg av tekniske plastprodukter. Konsernet har kunder innenfor flere spesialiserte bransjer, for eksempel medisinsk industri, bilbransjen og telekombransjen.

IV Group AS har datterselskaper og virksomhet både i Norge, Sverige og Kina. På verdensbasis har konsernet mer enn 500 ansatte og en årlig omsetning på om lag 200 millioner kroner. Den største delen av virksomheten ligger i Kina, med omtrent 400 ansatte og 160 millioner kroner i omsetning. En stor del av konsernets kunder er hjemmehørende i Kina og Asia.

I tillegg til den kinesiske delen av virksomheten, har IV Group AS et datterselskap i Sverige. Hovedkontoret ligger i Leksvik, rett nord for Trondheim, i Nord-Trøndelag fylke. Datterselskapet Industriverktøy AS ligger også i Leksvik. 

IV Group AS ønsker at fransk statsborger Arnaud Jean Albert Houllemare skal være daglig leder i selskapet. Houllemare vil være bosatt i Kina der han er arbeidende styreleder i datterselskapet IV Techmould Suzhou Co. Ltd. Houllemare skal imidlertid tilbringe omtrent 30 prosent av tiden i Norge.

Selskapet opplyser at bakgrunnen for valget av Houllemare er at selskapet ønsker at ledelsen i konsernselskapet er lik den kinesiske delen av virksomheten i og med at den største delen av selskapets virksomhet foregår der.

Søker opplyser videre at Houllemare har betydelig internasjonal erfaring innenfor høyteknologiske bransjer og at han har stort kontaktnett i Kina hvor han har arbeidet de siste seks årene. Søker understreker at Houllemare har en særlig kompetanse som vil være viktig for IV Group-konsernet.

Vurdering av søknaden

Houllemare skal være bosatt i Kina, og det er derfor nødvendig med unntak fra bestemmelsen i aksjeloven § 6-11 (1) selv om Houllemare er fransk statsborger. Vi viser til opplysningene om at Houllemare har særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for IV Group AS, og at selskapet ønsker at ledelsen i konsernselskapet er lik som i den kinesiske delen av virksomheten.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at daglig leder skal tilbringe omtrent 30 prosent av tiden sin her i landet. Når samtidig alle seks styremedlemmene er norske statsborgere bosatt i Norge, mener departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i Kina. I og med at styret oppfyller kravene i aksjeloven, vil en eventuell ansvarssak kunne rettes mot styret. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak vil være i tråd med departementets praksis.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:
 

IV Group AS (org. nr. 912 968 618) kan ha Arnaud Jean Albert Houllemare, fransk statsborger bosatt i Kina, som daglig leder.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi allikevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handels­departementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departe­mentets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.