Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ivar Ulsund AS

1. INNLEDNING

Vi viser til søknad datert 2. mars 2012, ytterligere opplysninger fra kjøper datert 22. mars, 9. mai og 25. mai og telefonsamtaler mellom Elisabeth Berger og Brynjulf Moe.  

I forbindelse med et generasjonsskifte i Ulsund-familien og familiens erverv av aksjene til Rederij Samenwerking II BV søkes det om dispensasjon slik at Trønderbas AS kan stille sine aktiva som sikkerhet for oppkjøpsfinansieringen, herunder fiskefartøyet MS Trønderbas og driftstilbehøret og aksjene i datterselskapet Trønderkari AS.

Departementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

2. NÆRMERE OM SØKNADEN          

Det skal tas opp lån på 88 millioner kroner i Sparebank 1 Midt-Norge. Styret i Sparebank 1 Midt-Norge innvilget i møte 24. mai 2012 søknaden fra Ivan Ulsund Rederi AS.

Det er krav i deltakerloven (lov 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst) om at minst 50,1 % av aksjonærene i det foretaket som direkte og indirekte eier fiskefartøy med fiskerirettigheter, må være aktive fiskere. Målet med eierskiftet er å få gjennomført et generasjonsskifte i Ulsund-familien. Kjøpet av aksjeposten til Rederij Samenwerking II BV må sees i sammenheng med det.

Det skal etableres et holdingselskap Ivan Ulsund Rederi AS, som skal eies av Ulsund-arvingene. Dette selskapet skal eie målselskapet Trønderbas AS som eier MS Trønderbas og 90% av Trønderkari AS.  

Målselskapet har 22 ansatte. Holdingselskapet vil ha 3-4 ansatte. Oppkjøpet skal finansieres ved låneopptak i Sparebank 1 Midt-Norge. Selskapet opplyser at det har fastsatt nøkterne prognoser for driften av de to fiskefartøyene i årene fremover. Med utgangspunkt i resultat- og likviditetsbudsjettene som er fremlagt for banken, opplyser søker at lånet kan betjenes ved å ta ut utbytte og konsernbidrag.

3. DET RETTSLIGE GRUNNLAGET

I henhold til aksjeloven § 8-10 første ledd kan et selskap ikke stille midler til rådighet eller yte lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer eller rett til aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Det er gjort et generelt unntak fra forbudet i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmenn-aksjeloven § 8-10. Forskriften regulerer ansattes aksjekjøp og kjøp av aksjeselskaper som eier fast eiendom.

Forholdet i denne søknaden dekkes ikke av forskriften da den gjelder pant i følgende aktiva: fiskefartøy, driftstilbehør og aksjene i Trønderkari AS. Den vurderes derfor ut i fra departementets adgang til å gi dispensasjon ved enkeltvedtak jf. aksjeloven § 8-10 andre ledd.  

Forarbeidene til aksjeloven tilsier at dispensasjon kan gis dersom transaksjonene har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Hensynene bak forbudet er først og fremst å ivareta aksjonær- og kreditorinteressene, ved at selskapet ikke svekkes økonomisk ved transaksjonen. Videre ivaretas hensynet til arbeidstakere og andre interessenter (underleverandører m.m.).

Departementet har en viss praksis for å innvilge dispensasjon ved generasjonsskifter. I sak 201100391 Brødrene Bakken AS (generasjonsskifte) ble det gitt dispensasjon til selskapet som eide et fiskefartøy. Departementet har videre gitt dispensasjoner der selskaper kan stille sikkerhet med sikte på å finansiere et eierskifte for å løse samarbeidsproblemer mellom eierne.

Departementet har gitt avslag i saker der selskaper på generelt grunnlag ønsker å bruke selskapets aktiva som sikkerhet ved oppkjøpsfinansieringen.

4. DEPARTEMENTETS VURDERING

Ved vurderingen av søknaden har departementet lagt vekt på at transaksjonen gjennomføres for å sikre videre drift av selskapet som en familiebedrift og i samsvar med kravene i deltakerloven. Det er et krav etter deltakerloven at eierne av fiskefartøyer skal være aktive eiere. Det er derfor laget en struktur der eierne vil oppfylle kravene i del­takerloven. I den forbindelse var det nødvendig å kjøpe mindretallsaksjonærens aksjer.

Videre legger departementet til grunn søkers opplysninger om at takster innhentet i forbindelse med transaksjonen verdsetter MS Trønderbas til 440 millioner kroner og MS Trønderkari til 145 millioner kroner. Selskapets aktiva har dermed en betydelig verdi.

Det tilsendte regnskapet for 2011 viser at målselskapet har langsiktig gjeld til Sparebank 1 Midt-Norge på ca. 67 millioner kroner. Gjelden er pantesikret. I tillegg er det kortsiktig gjeld i selskapet på ca. 35 millioner kroner. Den omsøkte transaksjonen innebærer at målselskapet vil stille sikkerhet for 88 millioner kroner. Totalt vil selskapet ha en gjeld på ca. 190 millioner kroner. Departementet har lagt vekt på at Sparebank 1 Midt-Norge har innvilget lån tilsvarende kjøpesummen. I forbindelse med lånesøknaden er det fremlagt opplysninger og prognoser om at selskapet vil ha tilstrekkelig inntjening til å betjene lånet. Lånet skal betjenes med utbytte og konsernbidrag. Ut ifra det opplyste legger departementet til grunn at selskapet vil ha finansiell kapasitet til å betjene oppkjøpsgjelden.

Utkjøpet av den nederlandske aksjonæren skjer til en pris som partene er blitt enige om. I denne transaksjonen er også forholdet mellom kjøper og selger tettere enn det normalt ville være om det hadde vært en utenforstående kjøper. Når dette dessuten ses på bakgrunn av bl.a. Sparebank 1 Midt-Norges vurderinger, må det antas at prisen på 88 millioner kroner ikke innebærer en uforsvarlig tapping av verdier fra selskapet.

Oppkjøpsgjelden vil bli sikret med pant i de samme aktivaene som er stilt som sikkerhet for selskapets langsiktige gjeld. Det er samme kreditor Sparebank 1 Midt Norge. Hensynet til denne kreditoren anses dermed ivaretatt. Øvrige kreditorer til selskapet (leverandører mv.) anses også ivaretatt ved at selskapet kan dekke sine forpliktelser.

Selskapet har 22 ansatte. Generasjonsskiftet i Ulsund-familien innebærer at selskapets virksomhet fortsetter, og at arbeidsplassene vil bli videreført. Hensynet til de ansatte taler derfor ikke imot at dispensasjon innvilges.

Forholdet til andre aksjonærer er ikke relevant idet målselskapet kun har én eier, holdingselskapet Ivan Ulsund Rederi AS.

Vår gjennomgang av og vurdering av hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10 viser at de i liten grad gjør seg gjeldende i denne saken. Departementet har derfor kommet til at det kan innvilges dispensasjon.

5. VEDTAK

I forbindelse med Ivan Ulsund Rederi AS sitt erverv av aksjer i Trønderbas AS som beskrevet i søknaden, gjør Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 andre ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, unntak fra forbudet i § 8-10 mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet.

Trønderbas AS kan stille sikkerhet ved pant i fiskefartøyet, i driftstilbehøret og sine aksjer i Trønderkari AS i forbindelse med erverv av aksjene i selskapet.

Nærings- og handelsdepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.regjeringen.no/nhd. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager fra brevets dato.