Iverksettelse av Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2019 om flypassasjeravgift

Fastsatt av Finansdepartementet 14. mars 2019 med hjemmel i Stortingets vedtak 12. desember 2018 om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2019 Flypassasjeravgift (kap. 5561 post 70) II

Stortingets vedtak 12. desember 2018 om flypassasjeravgift II trer i kraft 1. april 2019.