JHE2 AS

1. INNLEDNING
Vi viser til søknad fra Deloitte Advokatfirma av 21. oktober 2010 vedrørende dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 i forbindelse med erverv av aksjer i et eiendomsselskap. Det søkes om dispensasjon for pant i eiendommen i forbindelse med generasjonsskifte i en familiebedrift.

Departementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.
2. NÆRMERE OM SØKNADEN
JHE 2 AS (org. nr. 995 818 892) er et nystiftet eiendomsselsskap som kun eier eiendommen gnr. 62, bnr. 549 i Førde kommune. JHE 2 AS eies med 45 pst. av JMH AS (org. nr. 989 217 410) og 55 pst. av BHH AS (org. nr. 989 139 975).

Bakgrunnen for eierforholdene i JHE 2 AS er at det gjennomføres et generasjonsskifte i JMH AS konsernet, der deler av eiendelene som ligger i JMH AS skal fordeles mellom eierens to sønner. Som følge av generasjonsoppgjøret ble 55 pst. av aksjene i JHE 2 AS den 22. september 2010 overdratt til BHH AS som eies av den ene sønnen. Kjøpet er finansiert ved lån i Sparebanken Sogn og Fjordane. Sparebanken Sogn og Fjordane ønsker at det stilles sikkerhet for lånet i eiendommen som ligger i JHE 2 AS. Det søkes derfor om dispensasjon etter aksjeloven § 8-10.

Det opplyses at det ikke er minoritetsaksjonærer hvis interesser blir forbigått i noen av de involverte selskaper. JMH AS eies 100 pst. av John Magne Holvik, mens BHH AS eies 100 pst. av John Magnes Holviks sønn, Bjørn Henning Holvik.

Det opplyses at formålet med aksjekjøpet har vært å legge til rette for fordelingen mellom sønnene til eier av JMH AS. Aksjekjøpet skyldes at eiendommen som ligger i JHE 2 AS og som er ment overført til BHH AS, er verdt mer enn gjenværende verdier i JMH AS, som er ment overført til GJH AS, som eies av den andre sønnen, Stein Kjetil Holvik. Det er derfor foretatt et salg av deler av aksjene i JHE 2 AS for å tilføre kontanter som kan muliggjøre en lik fordeling av verdier mellom sønnene. Det fremgår av søknaden at de resterende eierandelene i JHE 2 AS på 45 pst. vil bli overført til BHH AS.  BHH AS vil da direkte og indirekte eie 100 pst. av aksjene i JHE 2 AS.

Søker viser til at transaksjonen har en naturlig forretningsmessig motivasjon, og at den skjer på ordinære vilkår. Det vises også til at de grunnleggende hensynene bak forbudet i § 8-10 ikke kommer til anvendelse og til transaksjonens nærhet til unntaket i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10.   
3. RETTSLIG GRUNNLAG
Lov 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-10 første ledd oppstiller forbud mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Etter aksjeloven § 8-10 andre ledd kan Kongen ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra forbudet. Nærings- og handelsdepartementet er ved kgl.res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert myndighet etter denne bestemmelsen.

Det er gjort et generelt unntak fra forbudet i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (heretter unntaksforskriften). Unntaksforskriften åpner for at et selskap på nærmere vilkår kan stille sin faste eiendom som sikkerhet for lån som tas opp for å erverve aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Vilkårene i unntaksforskriften er basert på langvarig praksis i departementet, og er satt for å ivareta hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10.

Av forarbeidene til aksjeloven fremgår det at dispensasjon kan gis dersom omsøkte transaksjoner har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Hensynene bak forbudet er først og fremst å ivareta minoritetsaksjonærers og kreditorers interesse, ved at selskapet ikke svekkes økonomisk ved transaksjonen. Videre ivaretas hensynet til arbeidstakere og andre interessenter som underleverandører m.m.
4. VURDERING
I henhold til unntaksforskriften § 11 må kjøper ”som følge av ervervet” være direkte eller indirekte eier av samtlige aksjer i selskapet som skal stille sikkerhet. I denne saken erverver kjøper 55 pst. av aksjene i målselskapet. Det fremgår av søknaden at kjøper, etter at generasjonsskiftet er gjennomført, vil eie 100 pst. av aksjene i målselskapet. Unntaksforskriften kommer ikke til anvendelse, fordi kjøper ikke blir eier av 100 pst. av aksjene ”som følge av ervervet”. Søknaden vurderes derfor ut fra departementets adgang til å gi dispensasjon ved enkeltvedtak. Departementet har praksis for å gi dispensasjon ved generasjonsskifte i familiebedrifter.

Det fremgår av Ot.prp. nr. 23 (1996-97) s. 48 om hensynene som begrunner forbudet i
§ 8-10: ”Det mest grunnleggende er hensynet til vern av selskapskapitalen og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjonærenes interesse.” Det pekes også på at finansiering av aksjeerverv gjennom selskapets egne midler vil kunne lede til disposisjoner som er til skade for selskapet, og at bestemmelsen ivaretar videre hensyn som hensynet til arbeidstakere og andre interessegrupper.

Etter departementets vurdering ligger saken nært opp til vilkårene i unntaksforskriften med unntak av at kjøper ”som følge av ervervet” ikke blir eier av 100 pst. av aksjene. Det fremgår imidlertid av søknaden at kjøper (BHH AS) etter at generasjonskiftet er gjennomført direkte eller indirekte blir eier av 100 pst. av aksjene i målselskapet (JHE 2 AS). Det opplyses i søknaden at målselskapet er et rent eiendomsselskap og at det ikke har ansatte. Videre har selskapet ingen minoritetsaksjonærer hvis interesser kunne bli forbigått, og kreditor, Sparebanken Sogn og Fjordane, er også kreditor for øvrig gjeld i selskapet. Eier av de resterende 45 pst. av aksjene i JHE 2 AS, selger JMH AS, har skriftlig samtykket til sikkerhetsstillelsen. Etter departementets vurdering fremstår disposisjonene i generasjonsskiftet som fornuftige og forretningsmessige.

I forbindelse med BHH AS’ erverv av aksjene i JHE 2 AS som beskrevet i søknaden, gjør Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 andre ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, unntak fra forbudet i § 8-10 mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. JHE 2 AS kan i forbindelse med BHH AS’ erverv av aksjer i JHE 2 AS stille sikkerhet i form av pant i eiendommen gnr. 62, bnr. 549 i Førde kommune.