Kartlegging av finansierings- og gevinstrealiseringsmodeller i IKT-utviklingsprosjekter

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Rambøll Management Consulting gjennomført en kartlegging av ulike finansierings- og gevinstrealiseringsmodeller for IKT-utviklingsprosjekter i offentlig sektor.

Oppdraget gikk ut på å gi en beskrivelse av styrker og svakheter ved ulike modeller som brukes i offentlig sektor i dag. I tillegg til å se på IKT-utviklingsprosjekter i Norge skulle Rambøll se på alternative ordninger fra andre land. Selv om man i denne rapporten benytter begrepet IKT-utviklingsprosjekter handler disse prosjektene primært om virksomhetsutvikling og innovasjon hvor man bruker IKT som virkemiddel for å oppnå et mål.