Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?

En artikkel fra PensjonsLAB ble publisert i Tidsskrift for velferdsforskning den 16. juni 2021. Artikkelen tar for seg holdningene til utformingen av pensjonssystemet i et kjønnsperspektiv.

I velferdsstatsforskningen har det de siste tiårene vært stor oppmerksomhet om det som omtales som «the modern gender gap» i politiske holdninger; kvinner er mer positive til en generøs og omfordelende velferdsstat enn menn, og slutter sterkere opp om venstreorienterte partier. Hensikten med artikkelen er å diskutere betydningen av verdier og interesser med utgangspunkt i kvinner og menns holdninger til omfordelingsmekanismene i det norske alderspensjonssystemet. Forskerne undersøker holdninger til de viktigste omfordelingsmekanismene i pensjonssystemet: garantipensjonen, taket for opptjening av pensjon, omsorgsopptjening samt prinsippet om et felles, nøytralt delingstall for alle i samme fødselskull.

Forskerne finner stor støtte i befolkningen til sentrale omfordelingsmekanismer i pensjonssystemet og at kvinner er enda mer positive enn menn. Kvinner mener oftere at minstepensjonen er for lav, og at taket for opptjening er for høyt. De er også mer positive til omsorgsopptjening og nøytrale delingstall. Kjønnsforskjellene modereres imidlertid betydelig når det justeres for sosioøkonomiske og demografiske forhold. Resultatene gir grunn til å problematisere forskningslitteraturens funn om et moderne «kjønnsgap» i velferdspolitiske holdninger. Når spørsmålene knyttes til en konkret ordning, viser det seg at både kvinner og menn i hovedsak støtter ordninger de har fordeler av selv.

Rapporten

Om PensjonsLAB

Rapporten er en leveranse under forskningsprosjektet PensjonsLAB: Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning, Fafo, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå, er en langsiktig satsing finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet i perioden 2018–2021.