Klage fra Goahtegearret/Samenes naturressursforbund (SNF) over Landbruks- og matdepartementets vedtak av 13. mars 2006 om avslag på søknad om tilskudd til organisasjonen. Klagen tas ikke til følge.

Kgl.res av 25.04.06

Landbruks- og matdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Statsråd: Terje Riis Johansen

 
 

Ref.nr.: 04/06

 

Saksnr: 200600004-/KOR

 

Dato: 25.04.06

Klage fra Goahtegearret/Samenes naturressursforbund (SNF) over Landbruks- og matdepartementets vedtak av 13. mars 2006 om avslag på søknad om tilskudd til organisasjonen. Klagen tas ikke til følge.

1. Bakgrunn

Goahtegearret/Samenes naturressursforbund (SNF) søkte i brev av 28.11.05 om 4 665 000 kroner i driftsstøtte over Landbruks- og matdepartementets tilskuddsordning til frivillige organisasjoner. SNF arbeider for samiske kombinasjonsnæringer, blant annet samisk jordbruk, fiskeri, skogbruk, utmarksnæringer, duodji, jakt og fangst.

SNF ble i brev av 22.12.05 orientert om hvilke organisasjoner som ville få støtte over ordningen for 2006. På bakgrunn av dette, klager SNF i brev av 16.01.06 på vedtaket. Formelt avslagsbrev med begrunnelse ble sendt fra LMD til SNF i brev av 13.03.04. SNF meddeler i brev av 03.04.06 at de opprettholder sin klage.

SNF viser i sin klage til vedlagt kopi av brev av 16.0 1.06 med vedlegg, sendt Statsministeren, Kommunal- og regionalministeren og Finansministeren. I dette brevet ber SNF om at Regjeringen bevilger 1,9 millioner kroner over LMDs budsjettpost til frivillige organisasjoner, og at resterende midler (2 765 000 kroner) bevilges over statsbudsjettet for 2006. I vedlegget til brevet vises det til at SNF er et hovednæringsforbund for samiske kombinasjonsnæringer, og at de derfor bør få organisasjonsstøtte på lik linje med Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Det vises videre til at SNF har fått støtteerklæringer fra flere politiske partier, fylkeskommunene i Troms og Finmark, samt at flere kommuner i Nord-Norge har stilt seg positive til SNF og det temaet organisasjonen arbeider med.

2. Departementets vurderinger

LMD har kun mottatt en kopi av SNFs brev til Statsministeren, Kommunal- og regionalministeren og Finansministeren. LMD har derfor ikke tatt stilling til innholdet i og de problemstillinger som SNF reiser i dette brevet. Imidlertid har LMD Lagt til grunn at vedlegget til dette brevet er å oppfatte som SNFs begrunnelse for den klage organisasjonen fremmet til LMD.

LMD er enig i at arbeidet med samiske tilleggsnæringer er viktig. Vår vurdering er imidlertid at hovedtyngden av de problemstillinger organisasjonen ønsker å arbeide med ikke hører inn under LMDs kjerneoppgaver. For 2005 mottok LMD søknader innenfor ordningen “tilskudd til frivillige organisasjoner” på et samlet beløp som Lagt overskred de midler som var til disposisjon innenfor tilskuddsordningen. Det var derfor nødvendig å foreta en streng prioritering mellom søknadene. Departementet vil på generelt grunnlag påpeke at SNF søkte om støtte i en størrelsesorden det er vanskelig å finne rom for innenfor den aktuelle tilskuddsordningen. Departementet la i sin helhetsvurdering vekt på å støtte noen større organisasjoner som arbeider bredt innenfor departementets fagfelt. I tillegg ble det prioritert å gi mindre beløp til enkelte organisasjoner som arbeider innenfor politisk prioriterte områder, for eksempel småskala foredling. Landbruks- og matdepartementet kan ikke se at det gjennom klagen har kommet opp nye og avgjørende momenter i saken.

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

Klage fra Goahtegearret/ Samenes naturressursforbund over Landbruks- og matdepartementets vedtak av 13. mars 2006 om avslag på søknad om tilskudd til organisasjonen. Klagen tas ikke til følge.