Klima- og miljødepartementets kunnskapsstrategi 2021-2024

Utforming av klima- og miljøpolitikk krever et godt kunnskapsgrunnlag.

I den nye kunnskapsstrategien for 2021-2024 er kunnskapssystemet for klima og miljø nøkkelordet. Systemet består av mange byggesteiner og ulike aktører. Strategien definerer mål, delmål og konkrete tiltak. Strategien peker også på viktige kunnskapsbehov framover og behovet for strategisk arbeid med kunnskapsproduksjon, sammenstilling og formidling. Et godt felles kunnskapsgrunnlag forutsetter et godt samarbeid mellom de ulike sektorene.

KLDs nye kunnskapsstrategi erstatter kunnskapsstrategien for 2017-2020.

Last ned strategien (pdf)

Publikasjonskode: T-1574 B
ISBN PDF 978-82-457-0526-3
Design og layout: Konsis