Kodepraksis i Helse sør - tilbakemelding i forhold til styrets oppfølging

Brev fra Helsedepartementet til styret i Helse sør

Helse Sør

v/styreleder Oluf Arntsen

Deres ref

Vår ref

Dato

Brev av 24.03.2003

03/00926 EIA / BME

27.03.2003

Kodepraksis i Helse sør – tilbakemelding i forhold til styrets oppfølging

Helsedepartementet viser til brev fra styret i Helse Sør RHF av 24. mars 2003. Helsedepartementet vil med dette gi en tilbakemelding på brevet, som ble varslet i departementets brev til Helse Sør av 14. mars 2003. Departementets tilbakemelding gis i brevs form, men vi forutsetter at saken blir endelig behandlet i foretaksmøte.

Helsedepartementet legger til grunn at det her er to saker som i noen grad griper inn i hverandre; henholdsvis forslaget om å gjennomføre et prosjekt for forbedring av kodepraksis innen øre-nese-hals-området i Helse Sør generelt, og den kodepraksis som har vært gjennomført i Sørlandet sykehus HF Arendal. Departementet vil nedenfor omtale disse separat, men de berøringspunktene som foreligger, gjør at departementet vil vurdere de to sakene i sammenheng.

  1. Styrets oppfølging i forhold til pilotprosjektet

Helsedepartementet har merket seg at Helse Sør ikke har hatt innvendinger til det faktum som departementet har lagt til grunn og heller ikke til departementets kritikk. Helse Sør erkjenner også at feil er begått i de forhold som departementet har tatt opp og kritisert. Departementet legger således til grunn at brevet fra styret gir uttrykk for felles forståelse av sakens alvorlighetsgrad. Departementet har også merket seg at styret på denne bakgrunn iverksetter et omfattende sett av tiltak av organisatorisk, ledelsesmessig, kvalitetssikrende og kontrollmessig art.

Kombinasjonen av sakens alvorlighetsgrad og at det igangsettes et knippe av tiltak for å gi best mulig sikkerhet for at kodepraksis i framtiden skal samsvare med regelverk, er avgjørende for Helsedepartementets vurdering i forhold til styret i Helse Sør. Tilsvarende avgjørende er det at styret med dette utgangspunkt har en fortløpende vurdering av om det er nødvendig med ytterligere tiltak, blant annet i forhold til arbeidet med holdninger og virksomhetskultur og hva gjelder korrigering av atferd.

  1. Styrets håndtering av kodepraksis i Sørlandet sykehus HF Arendal

Saken om kodepraksis ved Sørlandet sykehus HF Arendal er primært knyttet til perioden før den aktuelle saken, med mulig pilotprosjekt, ble initiert. Departementet legger vekt på at rapporten som belyser forholdet, først ble tilgjengelig for styret i Helse Sør lørdag 22. mars 2003. Departementet har merket seg at styret på grunn av den tiden som sto til disposisjon, har hatt begrenset anledning til å gjennomgå rapporten, men har iverksatt en egen oppfølgning av denne, med sikte på snarest å komme til bunns i saken. Forsvarlig saksbehandling tilsier at departementet ikke konkluderer om disse forholdene før styret i Helse Sør er gitt tilstrekkelig tid for gjennomgang og vurdering av saken. Det foreligger således ikke grunnlag for departementets avsluttende vurderinger og konklusjoner på dette punktet. I revisjonsfirmaets rapport av 21. mars 2003 framkommer det en endring på 48,3 pst. av aktuelle tilfeller av fjerning av mandler, dvs. at koding forkastes fordi det er satt diagnoser som ikke er medisinsk underbygd. Dette kan tyde på en uforsvarlig diagnose/kodepraksis med betydelige uberettigede inntekter som resultat. Det er derfor helt avgjørende å avklare alle sakens forhold.

Departementet har merket seg at Helse Sør forutsetter tilbakemelding fra styret for Sørlandet sykehus HF innen 2. april 2003, og at styret for Helse Sør skal behandle denne saken i sitt styremøte 7. april 2003. Helsedepartementet vil foreta sin vurdering av saken når Helse Sør legger fram sine vurderinger og konklusjoner umiddelbart etter dette styremøtet. Departementet legger til grunn at styret for Helse Sør i sitt framlegg har oppfatninger om hvorvidt foreliggende praksis fra 2001 og 2002 anses forankret i regelverk og god praksis, eventuelt hvilke vurderinger og tiltak som gjøres, dersom så ikke er tilfelle. Departementet viser til at det også er tilfeller av føring av diagnoser/ kodekategori på Rikshospitalet som kan synes å være av samme art som på sykehuset i Arendal.

Helsedepartementet forutsetter at praksis på Rikshospitalet og på de øvrige sykehusene i Helse Sør i nødvendig utstrekning følges opp og vurderes i lys av forhold som framkommer i gjennomgangen av Sørlandet sykehus HF Arendal.

Slik saken nå framstår, finner Helsedepartementet grunn til å anta at erfaringene fra Arendal inngikk i referansen for det pilotprosjektet som i siste del av januar 2003 ble foreslått overfor ledelsen i Helse Sør. Styret for Helse Sør må derfor gjøre rede for hvilke vurderinger som ledelsen og ev. styret i Helse Sør gjorde for å sikre at denne kodingen var i tråd med regelverket. De fire helseforetakene som ble invitert til å foreta kodeforbedring som egne prosjekter, ønsket ikke å delta, blant annet med henvisning til at dette ikke var korrekt koding og at det ville være innebære at grensene tøyes ut over det som man fant kunne forsvares medisinsk. Styret må derfor redegjøre for hvilke vurderinger som ble gjort i ledelsen og ev. styret for Helse Sør da en medio februar ble kjent med disse motforestillingene fra de medisinske miljøene i helseforetakene.

  1. Styrets håndtering av ansvarsforhold

Helsedepartementet forutsetter at styret i nødvendig utstrekning vurderer ansvarsforhold. Departementet viser her til lov om helseforetak §§ 28-29, særlig § 28, tredje og fjerde ledd:

Styret skal holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling. Det skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i §1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter.

I regionalt helseforetak omfatter styrets plikter etter tredje ledd også helseforetak som foretaket eier.

Gitt sakens karakter ber departementet styret for Helse Sør gi Helsedepartementet en samlet orientering om oppfølging av saken i foretaksmøte.

  1. Oppfølgingstiltak fra Helsedepartementets side

Departementet viser til de generelle tiltak som er omtalt i brevet av 14. mars 2003. Departementet har orientert Statens helsetilsyn om den prosess som er gjennomført, tiltakene som skjer i regi av Helse Sør, og de tiltak som iverksettes fra departementets side. Helsetilsynet blir oversendt de rapportene som departementet har mottatt, og tilsynet vil bli bedt om å vurdere den tilsynsmessige oppfølgningen av saken.

Helsedepartementet har bedt Norsk pasientregister foreta en full kontroll av kodepraksisen ved Sørlandet sykehus HF Arendal og legge resultatet av denne fram for avregningsutvalget. Det vil på dette grunnlag bli foretatt nødvendige endringer i utbetalingsgrunnlaget.

  1. Avslutning

Helsedepartementet har merket seg styrets klare erkjennelse av alvoret i det som er avdekket, og den bredde av tiltak som iverksettes, både i forhold til ledelse og virksomhetskultur, og de spesifikke tiltakene rettet mer direkte inn mot kodingsaktivitet. Departementet forutsetter at det fortløpende vurderes om det er nødvendig med supplerende tiltak.

Styret for Helse Sør tilkjennegir et ønske om å bidra til den tillitsskaping som både spesialisthelsetjenesten generelt og helseforetakene spesielt bør ha i opinionen, i fagmiljøene, og hos pasientene. Departementet forutsetter at Helse Sør i arbeidet med utvikling av egen virksomhetskultur særlig legger vekt på behovet for bevisste tiltak som kan underbygge og gjenreise tillit.

Helsedepartementet ber styret avgi sin rapport om gjennomføringen av de varslede tiltak generelt og oppfølgningen av kodepraksis i Sørlandet sykehus HF Arendal spesielt, til foretaksmøtet for Helse Sør RHF. Det vil bli innkalt til foretaksmøte når styrets rapportering i henhold til ovenstående foreligger.

Med hilsen

Vidar Oma Steine e.f.
ekspedisjonssjef

Bjørn Magne Eggen
direktør