Kokstadflaten 47 AS

Vi viser til brev av 12. januar 2015 med søknad om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 første ledd. Vi viser også til telefonsamtale med Christian Johnsen 13. januar 2014.

Det fremgår av søknaden at Kokstadflaten Sentrum AS har ervervet samtlige aksjer i Kokstadflaten 47 AS, org. nr. 912 903 826 (”målselskapet”). Det er videre opplyst at målselskapet skal stille sin faste eiendom som sikkerhet for oppkjøpslån som tas opp for å finansiere aksjeervervet. Søker skriver at de anser at vilkårene i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 er oppfylt.

Departementets gjennomgang av saken viser at den sikkerheten som Kokstadflaten 47 AS ønsker å stille i forbindelse med erverv av aksjene i selskapet faller inn under unntaksforskriften. Vår vurdering av saken er gjort med utgangspunkt i følgende opplysninger fra søker:

  • Sikkerheten som skal stilles er pant i målselskapets faste eiendom.
  • Målselskapets virksomhet består i å eie og leie ut selskapets faste eiendom; gnr. 111, bnr. 166 i Bergen kommune.
  • Ut over den som skal finansiere ervervet av aksjene i målselskapet, vil ikke målselskapet ha andre kreditorer enn de med krav som knytter seg til den løpende driften av målselskapet.
  • Målselskapet vil ikke ha ansatte.
  • Kjøper vil etter ervervet være direkte eier av samtlige aksjer i målselskapet. Det betyr samtidig at kjøper vil være et selskap som omfattes av aksjeloven § 8-7 tredje ledd nr. 2.
  • Aksjeverdien og tilleggsvederlaget er fastsatt etter forhandlinger mellom uavhengige parter og gjenspeiler etter søkers syn en normal markedsverdi.

Ut fra ovennevnte opplysninger er det ikke behov for å søke departementet om unntak fra aksjeloven § 8-10 første ledd.