Kommentarrunde før vedtakelse av ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land

Som et ledd i gjennomføringen av direktiv 2005/36/EF i norsk rett skal Helse- og omsorgsdepartementet revidere forskrift 21. desember 2000 nr. 1377 om autorisasjon mv. av helsepersonell i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.07.2008