Kommunal organisering 2016

Redegjørelse for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase

NIBR har på oppdrag fra Kommunal- ogmoderniseringsdepartementet kartlagt organisasjons- ogarbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2016.

Det er stor grad av stabilitet i kommunenes og fylkeskommunenes organisering. Samtidig ser NIBR noen tydelige utviklingstrekk i organiseringen av kommuner og fylkeskommuner, blant annet når det gjelder administrativ struktur og også når det gjelder kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med kommunikasjon, informasjon og demokratiutvikling.

Kommunal organisering 2016 (NIBR-rapport 2016:20) (pdf)