Berv til Storebrand Livsforsikring AS vedr. kommunale pensjonsordninger

Storebrand Livsforsikring AS
Postboks 1380 Vika
0114 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3805 FM GRo/AaN

17.12.2002

Kommunale pensjonsordninger – vilkår for dispensasjon

Det vises til notat fra Storebrand Livsforsikring til Finansdepartementet 13. desember 2002. Det vises også til brev fra Finansdepartementet til Storebrand Livsforsikring 29. november 2002 hvor Storebrand Livsforsikring gis dispensasjon fra lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) §§ 7-5 første ledd og 7-6 første ledd.

Storebrand viser i notatet 13. desember 2002 til at Pensjonsutvalgets tariffparter har uttalt at flytting av pensjonsordningen fra KLP til forsikringsleverandørene Storebrand, Vital og Gjensidige NOR er å anse som tariffstridig. Storebrand viser videre til at Pensjonsutvalgets tariffparter bygger dette på sin tolkning av Arbeidsrettens dom i sak nr. 7/99. Storebrand antar at partenes oppfatning er at en pensjonsordning innen rammene av den ovennevnte dispensasjon, ikke oppfyller hovedtariffavtalens krav til kommunale pensjonsordninger. Storebrand ber på denne bakgrunn Finansdepartementet om enten å bekrefte at den nevnte dispensasjonen gir adgang til å tilby et pensjonsprodukt i samsvar med tariffavtalens krav, eller endre dispensasjonsvilkårene.

Departementet viser til at i henhold til Hovedtariffavtalens pkt. 2.1.8 skal tjenestepensjonsordningen være ”basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere”.

Departementets anser at dispensasjonene som er gitt til Storebrand, Vital og Gjensidige NOR åpner for at selskapene kan tilby produkter som er i overensstemmelse med Hovedtariffavtalens krav.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kommunenes Sentralforbund, Aon Grieg, Vital, Gjensidige NOR, Kredittilsynet

Vedlegg: Brev til Kommunenes Sentralforbund