Brev til Kommunenes Sentralforbund om kommunale pensjonsordninger

Kommunenes Sentralforbund
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3805 FM GRo/AaN

17.12.2002

Kommunale pensjonsordninger – vilkår for dispensasjon

Det vises til brev fra Kommunenes Sentralforbund (heretter KS) til Finansdepartementet 13. desember 2002. Det vises også til brev fra Finansdepartementet 29. november 2002 til henholdsvis Storebrand Livsforsikring AS, Gjensidige NOR og Vital, hvor disse selskapene gis dispensasjon fra lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) §§ 7-5 første ledd og 7-6 første ledd på likelydende vilkår.

KS viser i brevet 13. desember 2002 til at departementets vilkår for de ovennevnte dispensasjoner, særlig punktene 2, 3 og 4, ikke gir selskapene tilstrekkelig grunnlag for å utjevne premien slik Arbeidsrettens dom 8. oktober 2002 forutsetter (sak nr. 7/99). KS viser i sitt brev til Sentralstyrets vedtak 12. desember 2002, protokoll fra Pensjonsutvalgets møte 12. desember 2002, samt Faggruppens uttalelse 11. desember 2002. KS anmoder i brevet om at departementet revurderer dispensasjonenes nærmere vilkår, med sikte på å gi adgang til utjevning av premien slik KLPs dispensasjon allerede åpner for, slik at det kan oppnås konkurransemessig likhet i det kommunale pensjonsmarkedet. KS viser videre til premiss 628 i Arbeidsrettens dom i sak nr. 7/99.

Departementet viser til at i henhold til Hovedtariffavtalens pkt. 2.1.8 skal tjenestepensjonsordningen være ”basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere”.

Når det gjelder KS, Pensjonsutvalgets tariffparter og Faggruppen med rådgivende funksjon i pensjonssaker sitt standpunkt om at vilkårene i departementets dispensasjoner ikke er i tråd med tariffavtalens krav, synes det som samtlige legger avgjørende vekt på en tolkning av en enkeltstående setning i premiss 628 i Arbeidsrettens dom. Departementet kan ikke se at Pensjonsutvalgets eller Faggruppens tolkning av en uttalelse i en setning fra en omfattende dom som omhandler et annet forhold enn det som nå er relevant, skal være avgjørende for om produktene skal anses å være tariffmessige. Det er for øvrig også slik at setningen som kommer etter setningen fra dommen som KS har valgt å sitere, trekker i en annen retning. Den lyder: ”Ut over dette er det imidlertid ikke grunnlag for å stille opp noe krav om at et pensjonsforsikringsprodukt i detalj må bygge på de utjevningsprinsippene som praktiseres av KLP innen den felleskommunale pensjonsordningen FKP.”

Departementet vil bemerke at Arbeidsrettens dom gjelder spørsmålet om 11 kommuner begikk tariffbrudd ved å flytte sine tjenestepensjonsordninger fra KLP til forsikringsselskaper som ikke foretok eller på dette tidspunkt hadde anledning til å foreta utjevning av premiene. Situasjonen i dag er en annen i og med at Storebrand, Vital og Gjensidige NOR har fått dispensasjon fra departementet til å tilby forsikringsprodukter med utjevnede premier. Arbeidsretten har ikke foretatt noen vurdering av disse produktene. Departementets anser at dispensasjonene som er gitt til Storebrand, Vital og Gjensidige NOR åpner for at selskapene kan tilby produkter som er i overensstemmelse med Hovedtariffavtalens krav.

Departementet vil avslutningsvis bemerke at dispensasjonene som er gitt, er midlertidige, og begrunnet i en vilje til å avhjelpe konkrete problemer som har oppstått for forsikringsselskaper og forsikringskunder som er bundet av Hovedtariffavtalen etter Arbeidsrettens dom. De nærmere spørsmål som knytter seg til dette er under utredning i Banklovkommisjonen. Departementet har utformet sine dispensasjoner ut fra Hovedtariffavtalens krav, og samtidig under hensyntagen til hva man har funnet forsikringsfaglig forsvarlig å tillate, uten å ha en bredere vurdering av spørsmålene å støtte seg til.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Vedlegg: Brev til Storebrand Livsforsikring AS

Gjenpart: AoN Grieg, Storebrand, Vital, Gjensidige NOR, Kredittilsynet