Kommunene - Etteroppgjør momskompensasjonsordning - Korreksjon av overgangsordning i 2005

Utgående brev pr. 09.11.2005

Kommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2417-100 MSC

09.11.2005

Etteroppgjør momskompensasjonsordning - Korreksjon av overgangsordning i 2005

Departementet har gått gjennom tall fra Skattedirektoratet for faktisk refundert moms i 2004 og varslet på bakgrunn av dette et etteroppgjør knyttet til momskompensasjons­ordningen i St.prp. nr. 1 (2005-2006). Dette innebærer at kommuner som hadde et betydelig høyere trekk i rammetilskudd enn mottatt momskompensasjon i 2004 skal bli kompensert for dette. Departementet kommer tilbake med et eget rundskriv om dette til alle kommuner etter stortingsbehandling av nysaldert budsjett for 2005. I tillegg skal den løpende overgangsordningen korrigeres fra og med 2005. Dette omtales nærmere i dette rundskrivet.

I forbindelse med siste termin for utbetaling av rammetilskuddet i inneværende år korrigeres overgangsordningen for uttrekket knyttet til momskompensasjonsordningen for 2005. Denne korreksjonen har to elementer: korreksjon av overgangsordningen og ompostering av rammetilskudd fra kommuner til fylkeskommuner. Omposteringen ble vedtatt av Stortinget ved behandling av revidert nasjonalbudsjett 2005.

Korreksjon av overgangsordning

Den nye overgangsordningen er basert på endelige tall for refundert moms fra Skattedirektoratet. Kommunal- og regionaldepartementet har beregnet hva det kortsiktige uttrekket for den enkelte kommune ville ha vært dersom man hadde basert seg på den informasjonen for 2004 som nå er tilgjengelig. På bakgrunn av dette legges det opp til å justere overgangsordningen for kommuner fra og med 2005.

I den vedlagte tabellen dokumenteres den nye overgangsordningen. Kolonne 1 viser det nye, justerte kortsiktige uttrekket. Kolonne 2 viser den langsiktige fordelingen av uttrekket. Kolonne 3 viser systemvirkningen av overgangsordningen og kolonne 4 viser effekten av overgangsordningen i 2005. I kolonne 5 vises effekten av den gamle, ikke justerte overgangsordningen i 2005 og kolonne 6 viser gevinst/tap av oppretting av overgangsordningen.

Den nye, justerte overgangsordningen legges også til grunn ved beregning av rammetilskuddet i 2006 og framover. For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at den justerte overgangsordningen avviker noe fra overgangsordningen som er presentert i grønt hefte for 2006. Det er overgangsordningen som presenteres i dette brevet som også blir lagt til grunn i inntektssystemet for 2006. Forandringen av overgangsordningen etter publikasjon av grønt hefte henger sammen med feilrapportering av tall fra Oppegård kommune som nå er rettet opp.

Ompostering av rammetilskudd på 50 millioner fra kommuner til fylkeskommuner

Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2005 ble det besluttet en ompostering av 50 millioner kroner fra rammetilskuddet til kommunene til rammetilskuddet til fylkeskommunene. Denne omposteringen henger sammen med at makrouttrekket i forbindelse med momskompensasjonsordningen for kommuner avviker positivt fra Skattedirektoratets tall, mens uttrekket fra fylkeskommuner avviker negativt fra Skattedirektoratets tall.

Reduksjonen av kommunenes rammetilskudd på 50 millioner kroner fordeles etter kostnadsnøkkelen og er illustrert i kolonne 7.

Kolonne 8 illustrerer den samlede justeringen av rammetilskuddet til kommunene i 2005 som følge av korreksjon av overgangsordningen og ompostering av rammetilskudd. Tallene i kolonne 8 legges til grunn ved utbetaling av rammetilskudd i termin 10 i 2005.

Med hilsen


Grete Lilleschulstad e.f.
underdirektør

Martin Schwarz
rådgiver

Vedlegg:

Virkning av overgangsordning i 2005 [ PDF-format] [ Excel-format]