Kommunenes skattetall for 2000

Løpende inntektsutjevning

Kommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/31

25.10.2000

Kommunenes skattetall for 2000

Vi viser til St.prp. nr 1 (1999-2000) og vårt brev av 28.04.00 hvor innbetalt skatt 1999/2000 ble omtalt.

Fra og med skatteinngangen for 2000 ble løpende inntektsutjevning innført. Tidligere ble inntektsutjevningen i inntektssystemet beregnet ut fra to år gamle skattetall. Løpende inntektsutjevning innebærer at det inntektsutjevnende tilskuddet for den enkelte kommune beregnes fortløpende 7 ganger i året når skatteinngangen foreligger. Innføringen av løpende inntektsutjevningen har ført til at kommunenes skatteinntekter i 1998 og 1999 ikke blir lagt til grunn for beregningen av det inntektsutjevnende tilskuddet.

Innbetalt skatt 1999/2000

Overgangen til løpende inntektsutjevning fra 1.1.2000 medførte at kommuner kunne få økt sitt rammetilskudd i 2000 ved å flytte innbetaling av skattetrekk for egne ansatte fra januar 2000 til desember 1999. Denne muligheten var kjent da departementet la frem statsbudsjettet for 2000. I St.prp. nr 1 (1999-2000) ble problemet gitt følgende omtale under programkategori 13-70:

"Departementet legger til grunn at kommuner ikke bør kunne påvirke størrelsen på sine rammeoverføringer ved å endre tidspunktet for eget skattetrekk. Departementet vurderer å innhente informasjon om omfanget av for tidlig betalt skattetrekk. Departementet vil på grunnlag av dette vurdere å foreta korrigeringer i enkeltkommuners rammeoverføringer dersom det skulle vise seg nødvendig".

I noen få tilfeller har også kommuner oppfordret store arbeidsgivere i kommunen om å fremskynde innbetalingen av skattetrekk. Virkningen av dette blir den samme som når kommunene som arbeidsgivere fremskynder innbetalingen av skattetrekk.

Siden løpende inntektsutjevning finansieres ved omfordeling mellom kommuner (summeres til null) vil det at noen kommuner får en gevinst medføre at denne blir finansiert av resten av landets kommuner.

Departementet varslet i brev til kommunene 28.04.00 at vi ville foreta korreksjon av skattetall når det forelå oppdaterte tall fra skattedirektoratet. Skattedirektoratet har nå gitt oss korreksjonstall for de kommunene som for 6.termin i 1999 har framskyndet tidspunktet for innbetaling av eget skattetrekk. For kommunene summerer tallene seg til om lag 80 millioner kroner. Departementet vil legge de korrigerte tallene til grunn når det inntektsutjevnende tilskuddet for november måned beregnes.

Stengning av skatteregnskapet

For å være i beredskap til overgangen til år 2000 stengte Skattedirektoratet skatteregnskapet 28.12.99. For en del kommuner førte dette til at skatteinntekter som ble innbetalt de siste tre dagene i 1999 og som skulle vært bokført i 1999, isteden ble bokført i 2000. Kommunene det gjelder får dermed et mindre inntektsutjevnende tilskudd i 2000 enn de normalt ville fått.

Skattedirektoratet har nå gitt oss tall på skatten som egentlig skulle vært bokført de tre siste dagene i 1999, men som ble bokført i 2000. For kommunene summerer tallene seg til 106 millioner kroner. Departementet vil legge de korrigerte tallene til grunn når det inntektsutjevnende tilskuddet for november måned beregnes.

Andre korreksjoner

To kommuner, Notodden og Vardø, har meldt ifra om feilføring av skatt i 1999. Feilene ble rettet opp i 2000. På grunn av feilføringen har skatteinngangen i 1999 blitt mindre og skatteinngangen i 2000 tilsvarende høyere for de to kommunene. Departementet vil korrigere for denne feilføringen når vi beregner inntektsutjevningen for november måned.

Verdal kommune lånte i 1999 av marginen for 1999 uten at det ifølge Nord-Trøndelag skattefogdkontor var nødvendig av hensyn til kommunenes likviditet. Transaksjonen førte til at Verdal kommune fremstår med en høyere skatteinngang i 1999, og en tilsvarende lavere skatteinngang i år 2000 grunnet tilbakebetaling av "lånet". Departementet vil ved beregningen av inntektsutjevningen for november måned korrigere for dette på lik linje som vi korrigerer for kommuner som for 6.termin i 1999 har framskyndet tidspunktet for innbetaling av eget skattetrekk.

Korrigerte skattetall

Skattetallene for 2000 vil bli korrigert med de beløpene som er vist i vedlegget. Kolonne 1 viser kommunenes skattetall fra januar til september 2000 før korreksjonen. Skattedirektoratet stengte skatteregnskapet tidligere enn normalt i 1999 og beløp som ble innbetalt i de tre siste dagene i 1999 ble i stedet ble bokført i 2000. Kolonne 2 viser korreksjonen av skatteinntektene for 2000 grunnet stengningen. Kolonne 3 viser en oversikt over de kommuner som for 6.termin har framskyndet tidspunktet for innbetaling av eget skattetrekk. Kolonne 4 viser andre korreksjoner. Kolonne 5 er summen av kolonne 1,2,3 og 4 og viser kommunenes skattetal fra januar til september 2000 etter at korreksjonen er foretatt.

Dersom kommunene har spørsmål om hvordan korreksjonstallene er utledet kan de ta kontakt med Camilla Øhre i Skattedirektoratet (tlf: 22 07 70 83) eller Torger Svanevik (tlf: 22 07 72 43). Dersom kommunene har spørsmål til hvordan korreksjonstallene vil bli brukt ved beregningen av det inntektsutjevnende tilskuddet kan spørsmål rettes til Kommunal- og regionaldepartementet ved Nina Nilsen (22 24 72 09) eller Ingrid Øines (22 24 72 37).

Korrigerte skattetall og det inntektsutjevnende tilskuddet for november måned vil legges ut på internet på KRDs hjemmeside for løpende inntektsutjevning ( http://odin.dep.no/krd/norsk/prosjekt/liu/ ).

Med hilsen

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør

Nina Nilsen
førstekonsulent

Kopi
Børre Stolp, KS
Fylkesmennene v/økonomirådgiverne
Skattedirektoratet v/ Camilla Øhre