Rapport: Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet i forbindelse med covid-19

Notat av Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind og Bernhard Enjolras. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo 2020. Notat 2020:1.

I dette notatet ser man på kompensasjonsordningene for idrett og frivillighet som ble etablert av Kulturdepartementet i forbindelse med koronavirusutbruddet.

Bakgrunnen er at regjeringen nå vurderer å etablere en stimuleringsordning som har som formål å stimulere til aktivitet i frivillige organisasjoner, forutsatt at koronarestriksjoner påvirker aktivitetsnivået. I denne sammenheng er det behov for kunnskap om hvordan de allerede eksisterende kompensasjonsordningene har virket, slik at man kan få en treffsikker og effektiv støtteordning. Formålet med notatet er bidra til slik kunnskap ved å undersøke hvilke frivillige organisasjoner som søkte kompensasjon og hvordan støtten fordelte seg på ulike typer organisasjoner, samt å vurdere den faktisk tildelte kompensasjonen opp mot behovene i frivillig sektor.

Notat: Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet i forbindelse med covid-19 (.pdf)

Arnesen, Kjøll og Raja på Ekebergsletta.
Forsker Daniel Arnesen fra ISF overrakte rapporten til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og idrettspresident Berit Kjøll på Ekebergsletta fredag 20. november 2020. Foto: John Olav Kroken / KUD