Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden

Rapporten er utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Les rapporten (pdf)