Konsesjon for etablering av Sparebanken Telespar

KPMG Law
Per Heiberg
Postboks 7000 Majorstuen
0306 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

02/4637 FM AnL

13.05.2003

Konsesjon for etablering av sparebank

Det vises til Deres brev 18. desember 2002 på vegne av AL Interessekontoret Telespar . Det vises videre til Kredittilsynets tilråding 20. februar 2003.

Det søkes om tillatelse til å etablere Sparebanken Telespar. Avvikling av nåværende virksomhet i AL Interessekontoret Telespar krever ikke tillatelse. Det er opplyst at virksomheten vil bli overført til Sparebanken Telespar.

  1. Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker (spbl.) § 3 første ledd er Sparebanken Telespar ved kongelig resolusjon 9. mai 2003 gitt tillatelse til å drive virksomhet som sparebank. Finansdepartementet er i den kongelige resolusjonen gitt fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for tillatelsen.
  2. I tråd med direktiv 2000/12/EF gis det konsesjon innen følgende klasser: 1, 2, 4, 5 og 6.
  3. Sparebanken Telespar blir medlem av Sparebankenes sikringsfond, jf. lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) § 2-1 første punktum. I medhold av banksikringsloven § 2-9 første ledd jf. § 2-7 annet ledd skal Sparebanken Telespar svare ordinær avgift for første driftsår fra og med inntreden. I medhold av banksikringsloven § 2-9 annet ledd skal Sparebanken Telespar i tillegg svare en særlig inntredelsesavgift som tilsvarer det avgiftsbeløp Sparebanken Telespar ville ha betalt etter § 2-7 annet ledd dersom sparebanken hadde vært medlem det foregående år. Innbetaling av særskilt avgift skjer samtidig med første og neste driftsår i henhold til § 2-9 første ledd annet punktum.

Ovennevnte tillatelse gis på følgende vilkår:

  • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt Sparebanken Telespars styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten anses egnet etter sparebankloven § 3 tredje ledd.
  • Sparebanken Telespars vedtekter skal godkjennes av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet etter spbl. § 3 første ledd.
  • Utvidelse av Sparebanken Telespars tjenestespekter til ytterligere aktiviteter, jf. vedlegg 1 til direktiv 2000/12/EF, krever tillatelse etter søknad. Slik søknad kan i kurante tilfeller avgjøres av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet.

Departementet gjør oppmerksom på at eventuell beslutning om utstedelse av grunnfondsbevis i sparebanken ikke kan iverksettes før den er godkjent av Kredittilsynet, jf. forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 4 tredje ledd.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Trude Myklebust
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet, Norges Bank, Sparebankenes sikringsfond

VEDLEGG