Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

Søknad om tillatelse til å erverve inntil 50 pst. av aksjene i Fair Financial Ireland Ltd

Storebrand ASA
Postboks 1380 Vika
0114 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

MEY/EPI

99/1142 FM HKN

20.12.1999

Storebrand ASA - Søknad om tillatelse til å erverve inntil 50 pst. av aksjene i Fair Financial Ireland Ltd

Det vises til brev av 14. oktober 1998 til Kredittilsynet hvor Storebrand ASA søker om tillatelse til å eie inntil 50 prosent av aksjene i selskapet Fair Financial Ireland Limited. Videre vises det til Kredittilsynets tilråding i saken i brev av 23. februar 1999 til Finansdepartementet og med kopi til Storebrand ASA, samt øvrig korrespondanse i sakens anledning.

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 fjerde ledd, jf kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782, gir Finansdepartementet tillatelse til at Storebrand ASA kan eie mer enn 10 prosent av aksjene i Fair Financial Ireland Limited.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 siste ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782 har Finansdepartementet fastsatt følgende vilkår for tillatelsen:

  1. Storebrand må ha stemmeflertall, dvs. minst 51 pst. av stemmene i selskapet Fair Financial Ireland Ltd.
  2. Tillatelsen er begrenset til å gjelde for den kapitaleksponering som fremgår av søknaden eventuelt med tillegg av den kapital som er nødvendig for å øke andelen fra 50 til 51 pst. for å oppnå 51 prosent av stemmene, med mindre Kredittilsynet samtykker i eventuelle endringer i kapitaleksponeringen.
  3. Kredittilsynets samtykke må innhentes før det eventuelt påbegynnes reassuranse-virksomhet i Fair Financial Ireland Limited.
  4. Dersom det i Fair-konsernet påbegynnes virksomhet som ikke er underlagt tilsyn i et EØS-land eller annet land med betryggende tilsyn, og tilsvarende virksomhet ville ha vært underlagt finansielt tilsyn i Norge, plikter Storebrand ASA å gi Kredittilsynet alle de opplysninger om virksomheten som anses nødvendige ut fra tilsyns- og kontrollhensyn, herunder sende inn oppgaver og opplysninger som Kredittilsynet ber om. Storebrand kan ikke øke sin eierandel i Fair Financial Ireland Limited utover 10 prosent før Kredittilsynet har mottatt Fair Financial Ireland Limited's bekreftelse på at man godtar at Kredittilsynet skal føre tilsyn med den virksomhet som er omhandlet i dette vilkåret.
  5. Kredittilsynet skal informeres om etablering av nye datterselskaper og om all annen vesentlig utvidelse av virksomheten i Fair-konsernet utover den virksomhet som drives på konsesjonstidspunktet og som det er redegjort for i søknaden. Tillatelsen i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 fjerde ledd kan vurderes på nytt dersom endringene i virksomheten vil kunne ha soliditetsmessige eller tilsyns-messige virkninger av betydning for Storebrand ASA.
  6. Transaksjoner mellom Storebrand ASA og Fair Financial Ireland Limited skal være i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 første ledd.
  7. Storebrand ASA plikter å påse at Storebrand ASAs styremedlemmer i Fair Financial Ireland Limited til enhver tid oppfyller egnethetskravene i artikkel 6 nr. 1 bokstav e) i Rådsdirektiv 92/49/EØF (tredje skadeforsikringsdirektiv).

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet
Norges Bank

VEDLEGG