Konsesjonssøknad

Radio VG

Konsesjonssøknad

Verdens Gang AS søker med dette konsesjonen for den riksdekkende kommersielle radiokanalen i Norge i perioden 2004-2013.

Radio VG skal være en ledende, uavhengig og nasjonal radiokanal for nyheter og underholdning. Radiokanalens programprofil skal være forankret i bred, folkelig interesse, men vil også romme en profilert satsing på debatt og fordypning. Innholdet skal ha høy journalistisk kvalitet, og det redaksjonelle arbeidet skal følge prinsippene som er nedfelt i norsk lov og pressens etiske regelverk.

Radio VG skal inneholde nyheter og reportasjer fra hele Norge. Hovedredaksjonen skal ligge på Lillehammer.

Radio VG skal belyse et bredt spekter av samfunnsforhold og spille en aktiv rolle i utviklingen av demokratiet gjennom å være et talerør for vanlige mennesker i alle landsdeler.

Radio VG skal også være en serviceinstitusjon for lyttere i hele Norge, til hjelp og nytte i folks hverdagsliv.

Radio VGs allmenne profil vil være i tråd med konsesjonskravene og oppfylle vilkårene for spesialprogrammer. Det vil være naturlig å tilsette og på annet vis knytte til seg kompetente redaksjonelle medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn.

Derfor søker Verdens Gang AS konsesjonen

Verdens Gang AS er med sin erfaring, tradisjon og kompetanse unikt posisjonert for å lage en nyhets- og underholdningskanal som vil tilfredsstille allmennkringkastingskravene.

Verdens Gang AS mener at det kommersielle norske radiomarkedet kan utvikles både journalistisk, lytter- og annonsemessig (vedlegg 1).

Verden Gang AS ser det som en utfordring å skape flere radiolyttere på samme måten som vi har bygd opp avisen VG og VG Nett til store publikumssuksesser.

Verdens Gang AS mener det er mulig å tilføre det kommersielle radiomarkedet mer substans og fordypning, uten at det går ut over underholdningseffekt og masseappell.

Verdens Gang AS’ søknad er i tråd med avisens ambisjon om å øke samfunnsengasjementet i befolkningen.

Opplysninger om søkeren

Verdens Gang AS
Akersgaten 55
Postboks 1185 Sentrum
N-0107 Oslo

Kontaktperson:
Aslak Ona
Akersgaten 55
Postboks 1185 Sentrum
N-0107 Oslo
Tlf: 22 00 01 01
Faks: 22 42 66 89
aslak.ona@vg.no

Verdens Gang AS har sitt hovedkontor og alle sentrale funksjoner i Oslo. I tillegg har Verdens Gang AS distriktskontor i Bergen, Fredrikstad, Kristiansand, Lillehammer, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

Verdens Gang AS er pr. 03.09.02 100% eid av Schibsted ASA. Schibsted ASA har følgende eierstruktur, pr. 31.07.02:

Blommenholm Industrier (Tinius Nagell-Erichsen)
Folketrygdfondet
JP Morgan Chase Bank
Fidelity
Boston Safe Deposit
Marathon Asset Management
Orkla ASA
Avanse
State Street Bank
Vital Forsikring ASA

26,11%

7,86%
6,91%
5,79%
5,02%
4,80%
3,85%
3,03%
1,76%
1,59%

Verdens Gang AS er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 950 588 063 (vedlegg 2).

Opplysninger om Verdens Gang AS’ vedtekter finnes i vedlegg 3, og informasjon om Verdens Gang AS’ kapital er vedlagt med årsrapporten 2001.

Verdens Gang AS opprettet 30.08.02 et heleid datterselskap, Radio VG AS, som skal drive radioen ved en eventuell konsesjonstildeling (vedlegg 4). Selskapet har en foreløpig egenkapital på NOK 100 000, men egenkapitalen vil bli utvidet til NOK 40 millioner ved en eventuell konsesjonstildeling.

VGs intensjoner og fundament for å lykkes med radio

Radio VG – Nyhets- og underholdningskanalen

Radio VG skal baseres på VGs ideelle verdigrunnlag og kvaliteter, men organiseres som et selvstendig datterselskap under Verdens Gang AS med en uavhengig redaksjon. På samme måten som i VG Nett vil redaksjonen være ledet av en egen ansvarlig redaktør. Radio VG skal være en ledende, uavhengig og nasjonal radiokanal for nyheter, reportasjer, debatt og underholdning. Radiokanalens programprofil skal være forankret i bred, folkelig interesse, men vil også romme en profilert satsing på fordypning.

Radio VGs journalistiske tilnærming skal være i tråd med avisens grunnleggende idé om en populær formidling av nyheter og underholdning på en engasjerende måte. Radio VG vil videreføre en redaksjonell linje hvor aktualiteter og kompliserte saksforhold gjøres tilgjengelig for folk flest.

Radio VGs profil vil være en bred satsing på nyheter, nyhetsmagasiner og debattprogrammer med stor grad av interaktivitet. Kanalen skal være en demokratisk sikkerhetsventil og garantisten for at folkelig engasjement og meninger kommer til uttrykk i radiomediet.

Videre ønsker Radio VG å etablere seg som en serviceinstitusjon for lyttere i hele Norge, til hjelp og nytte i folks hverdagsliv. Radio VG vil videreføre VGs forbruker- og servicejournalistikk, som har vært nyskapende og trendsettende i norsk presse. Radio VG vil også søke nye veier i forbrukerjournalistikken med utgangspunkt i mediets egenart.

VGs og Radio VGs ideelle grunnlag

Avisen VGs retningslinjer er forankret i stiftelseserklæringen fra etableringen i 1945 og sikrer redaksjonell uavhengighet fra partipolitiske og økonomiske interesser. VGs oppgave er å bygge bro over motsetninger i samfunnet og å dempe politisk strid som ikke er begrunnet i ideologiske forskjeller. Dette ser VG som et mål også på det internasjonale plan gjennom sitt positive syn på mellomfolkelig samarbeid. I enhver sammenheng vil VG kjempe mot ytterliggående, samfunnsnedbrytende tendenser. VG bygger på humanistiske idealer og de grunnleggende demokratiske verdier.

VG redigeres i tråd med norsk lov og pressens etiske retningslinjer, slik disse er trukket opp i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Radio VG skal følge de samme prinsipper. Som avisen VG har vært en foregangsbedrift innen det å sikre absolutt redaksjonell uavhengighet, vil Radio VG baseres på de samme prinsipper. Dette gjelder også VGs ideelle og humanistiske verdigrunnlag. Betydningen av redaksjonell uavhengighet er understreket i Tinius’ stiftelseserklæring (vedlegg 5) og i VGs interne regelverk (vedlegg 6). VGs kjøreregler gjelder for alle redaksjonelle medarbeidere tilknyttet Verdens Gang, inklusive VG Nett, og vil også bli gjort gjeldende for medarbeidere i Radio VG.

Radio VG skal delta aktivt i arbeidet rundt Pressens Faglige Utvalg (PFU). Bestemmelser og prinsipputtalelser herfra gjelder nå også etermedier som er tilsluttet Norsk Presseforbund.

Verdens Gang har tradisjon for et fullstendig skille mellom annonser og redaksjonelt stoff. Presentasjonen av kommersielt innhold i Radio VG skal skje på grunnlag av den samme publisistiske tradisjon.

Radio VG – Rikskanalen med lokalt fotfeste

Radio VG vil, i likhet med avisen, være et nasjonalt medium med lokal tilknytning. VG leses jevnt over hele landet og er en riksavis i ordets rette forstand (vedlegg 7). VG har en tydelig distriktsprofil med ambisiøs satsing på redaksjonell tilstedeværelse også utenfor hovedstaden. Avisen har lokalredaksjoner i ni norske byer i tillegg til enkeltmedarbeidere ("stringere") flere steder i landet. Dette er ressurser som Radio VG vil trekke veksler på. Radio VG vil utvikle sin organisasjon gjennom å etablere tilknytning til disse desentraliserte, redaksjonelle miljøer. På denne måten vil Radio VG representere både et alternativ til NRK og samtidig by statskanalen på reell konkurranse.

VG har ingen tradisjon som hovedstadsorgan, men er en riksavis med 80 prosent av opplaget utenfor Oslo. De siste tiårene er nesten all vekst lokalisert utenfor hovedstaden. VGs redaksjonelle tradisjon er å se på konsekvenser og utviklingstrekk i samfunnet med utgangspunkt i folks opplevelse av situasjonen i distriktene. Radio VG vil bygge videre på VGs tradisjon for å gjøre lokale nyheter interessante for hele landet.

Som riksmedium besitter VG en unik kompetanse i forhold til den folkelige diskurs. VGs evne til å skape og speile de daglige samtaleemner, sette politisk dagsorden og stille spørsmål på vegne av den enkelte borger har vært avisens varemerke i alle år. Dette vil bli videreført i Radio VG, på radiomediets premisser.

Radio VG – Evne og vilje til nyskapning

Radio VG ønsker å spille en sentral rolle i videreutviklingen av norsk, kommersiell radio slik VG har vært en foregangsavis i norsk presse. Redaksjonelt har VG ledet an og stadig pløyd ny mark på vegne av publikum. Denne kontinuerlige utviklingen av avisen som medium har gitt ringvirkninger som også VGs konkurrenter og suppleanter har nytt godt av. På samme måte har landets nettbrukere sluttet opp om VG Nett, slik at internettutgaven av VG også er landets ledende (vedlegg 7). På rekordtid – seks måneder – bygde Verdens Gang AS opp en teknisk og redaksjonell organisasjon som etablerte og siden har driftet VG Nett. Dette viser at Verdens Gang AS har evne, vilje, organisasjon og økonomi til å igangsette og drive et nytt medium.

Den dokumenterte evnen til nyskapende medieutvikling vil være motor i Radio VG og komme til uttrykk i så vel programmering som form. Verdens Gang AS har intensjon om å skape en ny, frisk, kommersiell radio med høy journalistisk kvalitet – med programformater og innhold som appellerer til ulike aldersgrupper.

Radio VG – Kvalitetsjournalistikk

Radio VG vil ta opp i seg VGs dokumenterte evne til å forene nyheter, sport og underholdning med tyngre stoff, analyse og kommentarer innen politikk, samfunn og kultur. VG er en av norsk presses mest prisbelønte redaksjoner. Et eksempel er tildelingen av Den store journalistprisen til avisens politiske redaksjon. Videre har ingen annen redaksjon i Norge mottatt mer heder fra SKUP – stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse.

Radio VGs egne journalister vil videreutvikle og styrke kommentar- og analysejournalistikken i norsk radio i samarbeid med VGs spesialmedarbeidere. Ikke minst innen kultur- og underholdningsfeltet besitter VG en bred kompetanse. Gjennom avisens korps av spesialmedarbeidere vil Radio VG også ha tilgang til kvalifiserte anmeldelser, analyser, kritikker og kommentarer som få, om noen, radiokanaler har muligheter til å produsere på egen hånd.

Verdens Gang AS har solide økonomiske forutsetninger

Verdens Gang AS har de økonomiske forutsetninger for å lykkes med en omfattende radiosatsing.

Både for avis og nettsatsing har Verdens Gang AS tradisjon for kostnadseffektivitet, uten at det går ut over kvaliteten.

Vi mener Radio VG vil være godt posisjonert for å få et stabilt inntektsgrunnlag.Avisens kompetanse fra annonsemarkedet vil overføres til Radio VG og danne et godt utgangspunkt for videreutvikling av radioannonseringsmarkedet.

Radio VG vil ha økonomisk fundament til å stå imot nedgangstider. Verdens Gang AS’ solide økonomi og vesentlige innskytelse av egenkapital i Radio VG danner grunnlaget for å stå imot et eventuelt stramt radioannonsemarked.

Programprofil

Radio VGs allmenne profil vil oppfylle konsesjonskravene og vilkårene for spesialprogrammer.

Hovedelementene i Radio VGs programtilbud

Nyhets- og aktualitetssendinger

Radio VG vil ha en sterk nyhetsprofil. Målsettingen er å bli den ledende radiokanalen for nasjonal nyhetsformidling, folkelig ordskifte og samfunnsanalyse.

Radio VG vil ha en selvstendig nyhetsredaksjon som velger ut innhold og prioriterer nyhetene, uavhengig av hva avisen VG fokuserer på. Nyhetsredaksjonen vil ha egne journalister som selv vil stå for produksjonen. Radio VG vil i størst mulig grad basere seg på egenproduserte nyheter.

På hverdager vil Radio VG ha korte nyhetsoppdateringer minst én gang i timen fra klokken 06.00 til 24.00. Utvidede nyhetssendinger som har til hensikt å gi lytterne en dypere forståelse av nyhetsbildet gjennom analyse, kommentarer, intervjuer og annen utdypende informasjon, vil sendes flere ganger daglig. I helgene vil Radio VG ha nyhetssendinger minst én gang i timen fra klokken 08.00 til 24.00.

Som nasjonal radiokanal vil vi at innenriksnyhetene skal inneholde de viktigste hendelsene fra hele landet. VG avis har tradisjon for å presentere lokale nyheter med nasjonal interesse for et bredt publikum, og vi vil sørge for at radioen skal spille samme rolle. Radio VG vil også gi et fyldig bilde av hendelsene på den internasjonale arena. Radio VG vil benytte seg av anerkjente internasjonale nyhetsleverandører, men vil også dra nytte av VGs utenrikskontorer i New York, London, Paris og Stockholm.

I tillegg til ovennevnte skal Radio VG jevnlig sende debattprogrammer med aktuelle samfunnsmessige temaer. Programmene skal formidle et mangfold av meninger og vil derfor ha et bredt spekter av debattanter. Interaksjonen med lytterne vil bli inkludert for å engasjere og skape dialog.

Programmer rettet mot barn og unge

Radiolyttingsfrekvensen blant barn og unge i Norge er lav i forhold til mange sammenlignbare europeiske land (vedlegg 1). Radio VG har ambisjon om å øke lyttingen i Norge ved å tilby minst 15-20 timer pr. uke med barne- og ungdomsprogrammer.

Det vil være en prioritet for Radio VG å utvikle et godt tilbud for de minste. Dette skal gjøres gjennom daglige barneprogrammer som tar opp temaer både fra fantasiens og virkelighetens verden. I tillegg til å søke å stimulere barns fantasi gjennom tradisjonell eventyr- og historiefortelling, ønsker vi også å engasjere barna i temaer som opptar dem i hverdagen. Radiomediet gir også interessante muligheter for dagsaktuelle grep og interaktivitet med unge lyttere. Barneprogrammene vil være fri for sponsing og ha et mer selektivt utvalg av musikk enn andre programmer.

Radio VG vil også produsere programmer spesielt rettet mot ungdom flere kvelder i uken. Ungdom er den gruppen som lytter mest til radio på kveldstid, og Radio VG vil derfor prioritere programmer med mer ungdommelig profil i denne perioden. Dette betyr både mer ungdommelig musikk og fokus på temaer ungdom er opptatt av. Radio VG har også som ambisjon å lykkes med et aktualitetskonsept for ungdom, til tross for at man de siste årene har observert en urovekkende trend der ungdom orienterer seg mindre og mindre i nyhetsbildet.

Musikk

VGs tradisjon som landets ledende musikkavis gjennom drøye 40 år danner et spennende utgangspunkt for en radiokanal der musikk vil være en vesentlig bestanddel.

Musikk som appellerer til flest mulig, vil være et naturlig utgangspunkt, men sendeskjemaet vil også tillate programmer med mer spesialisert musikalsk innhold.

Musikk er også nyheter, og Radio VG har ambisjoner om å dekke dette feltet både gjennom nyhetsinnslag og magasiner med artistintervjuer, reportasjer, anmeldelser osv. Radio VG ser det som en ekstra utfordring å dekke det stadig mer spennende norske populærmusikkmiljøet og legger opp til at minst 20 prosent av kanalens musikktilbud skal være norskprodusert.

Livssyn

Radio VG vil minimum ha 2 timer ukentlig med livssynsprogrammer. Kristen og annen tradisjonell livsanskuelse vil være mest representert, men som allmennkringkaster vil det også være viktig å formidle innslag fra andre trosretningers livssyn.

Sport

Radio VG vil bygge videre på VGs tradisjon som landets ledende sportsavis, både når det gjelder løpende dekning av arrangementer, reportasjer, kommentarer, bakgrunnsinformasjon og resultatservice.

Servicetilbud

VG HJELPER DEG er et velkjent, innarbeidet begrep for VGs utvidede servicekonsept. Radio VG ønsker å bygge ut et servicetilbud til lytterne basert på radioens fordeler mht. kontinuerlig oppdateringsmulighet, interaktivitet og tilstedeværelse gjennom hele dagen. Et slikt servicetilbud vil blant annet kunne inneholde følgende elementer:

Trafikk og andre samferdselsoppdateringer

Radio har utviklet seg til å være det viktigste mediet for trafikkinformasjon. Radio VG ønsker å videreutvikle denne tjenesten blant annet med andre samferdselsnyheter. En utfordring med denne servicen er imidlertid å gjøre den relevant for lytterne i distriktene så vel som i storbyene. Med dagens distribusjonsnettverk har vi kun mulighet for nasjonale sendinger, og trafikktjenesten vil derfor begrenses til å omhandle den aller viktigste informasjonen. Hvis vi derimot får mulighet til å sone sendingene, vil vi vurdere å tilby mer utfyllende og lokale trafikkoppdateringer.

Værmelding

Radioens sendeflate vil inneholde regelmessige nasjonale værmeldinger. Vi vil også etterstrebe å ha en interaktiv tjeneste som kan tilby lytterne svar på spesifikke værspørsmål.

Forbrukerinformasjon

I tråd med VG avis’ sterke tradisjon når det gjelder formidlingen av relevant forbrukerinformasjon vil Radio VG søke å inkludere dette i sine programmer. Forbrukerstoff i Radio VG vil være en kombinasjonen av nyheter, vurderinger, tester og interaktivitet med lytterne.

Programmer rettet mot samiskspråklige

Radio VG vil ha daglig nyhetsoppdatering på samisk. Sendingene vil omfatte generelle nyheter fra inn- og utland, men også innslag med spesiell interesse for denne del av Norges befolkning.

Programmer og innslag for etniske minoriteter

Radio VG ønsker å produsere regelmessige sendinger for og om etniske minoriteter. I tråd med VGs journalistiske visjon ønsker vi primært å satse på programmer som appellerer til flest mulig; journalistiske vinklinger rundt det flerkulturelle Norge som interesserer flest mulig lyttere, uansett etnisk bakgrunn. For å styrke Radio VGs forutsetninger for dette, vil vi blant annet ansette og på annen måte knytte til oss journalister med flerkulturell bakgrunn. Radio VG ser dette stoffområdet som en ekstra spennende utfordring. Det norske samfunnet står overfor store endringer, og vi ønsker å bidra til at samspillet mellom nasjonaliteter fungerer på en best mulig måte.

Generelle hensyn til programtilbud

Målform og dialekter

Ønsket om et mangfold av dialekter er viktig for sammensetningen av radioredaksjonen. Dette vil vi ta hensyn til når vi rekrutterer reportere og programledere. Vårt mål er at begge målformene skal være godt representert i sendingene.

Uavhengighet

Radio VG vil opptre fullt ut uavhengig av interessegrupper av politisk, økonomisk eller annen art. Radio VG vil bygges med de samme verdiene og retningslinjer som Verdens Gang AS og Tinius-stiftelsen: redaksjonell uavhengighet, troverdighet og kvalitet (vedlegg 5 og 6).

Kringkastingskompetanse

Redaksjonell kvalitet er den kompetansen VG baserer sin suksess på både i avis og på Internett. Dette ønsker vi å overføre til radio for å skape en ny lyttervennlig, engasjerende og underholdende radiokanal. Internettsatsingen i 1995 dokumenterer at organisasjonen lykkes i å ekspandere inn i nye medier med andre krav til presentasjon og teknikk enn avisen. VG Nett er i dag Norges største nettavis med i underkant av 500 000 daglige besøkere (vedlegg 7). Ved en eventuell konsesjonstildeling vil vi raskt starte oppbyggingsarbeidet for å sikre en solid kringkastingskompetanse før sendestart 1. januar 2004. Denne prosessen kan deles inn i tre ulike faser og er illustrert i figur 1.

Figur 1 Oppbygging av Radio VGs organisasjon

Perioden frem til sommeren vil være preget av rekruttering og ansettelser. Vår ambisjon er å ansette administrerende direktør/ansvarlige redaktør samt alle lederne innen Radio VGs ulike funksjoner; program, musikk, nyheter, teknikk, salg og administrasjon; i løpet av våren 2003. Disse personene vil lede prosessen med oppbygging av organisasjon og etablering av infrastruktur. Etter sommeren går Radio VG inn i oppbyggingsarbeidets annen fase, hvor radioredaksjonen samkjøres og programkonsepter utvikles. De siste månedene i 2003 ønsker vi å ha en effektiv organisasjon på plass med programproduksjon og prøvesendinger som hovedaktivitet.

Dyktige medarbeidere med riktig bakgrunn er en sentral forutsetning for en god radiokanal. Her har radiostasjonen et godt utgangspunkt i VGs fagmiljø og renommé. De ansatte i Radio VG vil få tilgang til et større mediemiljø og bli en del av en tradisjon om å sette dagsorden i Norge.

Lokalisering, organisering og eierform

Kanalens hovedkontor skal lokaliseres til Lillehammer. Vi ønsker med dette å videreutvikle Lillehammer som mediesenter i Norge. Ledelsen, Radio VGs administrasjon, hovedredaksjon, sentrale nyhetsredaksjon og tekniske avdeling vil være lokalisert ved hovedkontoret.

Radio VG vil i tillegg opprette en redaksjon og ha enkelte programledere stasjonert i Oslo, siden nærhet til politikere og majoriteten av store bedrifter er viktig for å sikre et mangfold av intervjuobjekter og debattanter. Vi ønsker imidlertid å understreke at størstedelen av programavviklingen vil skje fra Lillehammer.

Salgskontoret vil også bli lokalisert til Oslo, da tett interaksjon med annonsører og annonseformidlere (mediebyråer) er avgjørende.

Radio VG AS’ styre frem til en eventuell konsesjonstildeling består av styreleder Aslak Ona (administrerende direktør VG), Bernt Olufsen (ansvarlig redaktør VG), Ann Mari Ågotnes (økonomidirektør VG), Stein Yndestad (direktør VG Multimedia AS) og Nina Gram (redaktør VG). Ved en eventuell konsesjonstildeling vil styret bli utvidet til seks aksjonærvalgte representanter, hvorav to vil være eksterne. De aksjonærvalgte representantene i styret vil bestå av minimum 40 prosent av hvert kjønn. Fra sendestart i 2004 vil styret også ha to representanter valgt av og blant de ansatte.

Distribusjon/teknisk utbygging og formidling

Radio VG planlegger å fornye tilsvarende distribusjonsavtale som P4 i dag har med Norkring. Vi har vært i dialog med Norkring, og vi ser det som svært sannsynlig at Norkring er villig til å inngå en avtale med Radio VG på tilsvarende vilkår (vedlegg 8). Distribusjonsavtalen med Norkring vil muliggjøre sendinger fra studio både i Lillehammer og Oslo.

For å oppfylle kravet om en minimum dekningsgrad på 90%, aksepterer vi at vi kan bli belastet med kostnader forbundet med omdisponeringen av FM-båndet. Radio VG ser svært positivt på mulighetene til å drive allmennkringkasting i DAB-nettet.

Finansiering av virksomheten

Radio VGs kapitalbehov vil nå sitt maksimum på NOK 202 millioner i 2004. Behovet består hovedsakelig av konsesjonsavgiften, men også av oppstartskostnader og andre investeringer. Av dette behovet vil 40 millioner bli finansiert med egenkapital, og resten vil bli lånefinansiert fra morselskapet, Verdens Gang AS. Vedlagt foreligger en morselskapsgaranti for finansieringsbehovet på NOK 220 millioner (vedlegg 9).

Inntektsutvikling

Etter oppstartsfasen vil Radio VG være fullfinansiert gjennom annonsesalg. Den fremtidige utviklingen i radioannonseringsmarkedet er derfor helt sentral for inntektsbildet til Radio VG. De siste 18 månedene har vi sett en kraftig nedgang i radioannonseringsmarkedet. Det er lite sannsynlig at markedet raskt skal hente seg tilbake. Vi tror imidlertid på vekst etter 2004, grunnet økt antall kommersielle lyttere som konsekvens av konkurranse og forbedret tilbud innen kommersiell radio. I figur 2 skisserer vi vår estimerte utvikling i radioannonsemarkedet, som er basis for våre inntektskalkyler.

Vi tror at Radio VGs andel av de totale radioannonseinntektene vil være rundt 45%. Erfaring fra andre medier, som TV og avis, samt fra radiodrift i andre europeiske land, viser at aktøren med bredest dekning tar en betydelig del av markedet. I tillegg vil VGs kompetanse innen annonsesalg kunne overføres til Radio VG, selv om Radio VG skal ha en selvstendig annonseavdeling. Estimerte inntekter for konsesjonsperioden er illustrert i figur 3.

Kostnader og investeringer

Med utgangspunkt i vår erfaring med effektiv drift, samt enkelte samordningseffekter mellom avis og radio, vil vi kunne operere som allmennkringkaster med et moderat kostnadsnivå. Samordningsgevinstene vil først og fremst komme innenfor annonsesalg, Internett, IT, administrasjon og markedsføring. Et moderat kostnadsnivå er viktig for å være en stabil kommersiell kanal, gitt usikkerheten som hersker rundt annonsemarkedet. For å være godt forberedt til sendestart 1. januar 2004, vil Radio VG bruke betydelige ressurser i 2003. Organisasjonen vil gradvis bli bygd opp til full størrelse ved inngangen av 2004. I denne perioden vil det påløpe kostnader til blant annet lønn, programutvikling og markedsføring på totalt NOK 36 millioner. I tillegg til driftskostnadene i 2003, vil Radio VG ha behov for kapital til investeringer og arbeidskapital på totalt NOK 10 millioner. Fra 2004 forventer vi at kostnadene vil komme opp på tilnærmet normalt nivå. Gjennom konsesjonsperioden har vi regnet med at kostnadene øker i takt med inflasjonen. Kostnadsfordelingen til Radio VG er fremstilt i figur 4.

Netto kontantstrøm

Det totale kapitalbehovet for Radio VG er NOK 202 millioner og nås i 2004. Fra 2005 av vil radioen begynne å generere positiv kontantstrøm, men det er først i 2010 at den akkumulerte kontantstrømmen er positiv. Den akkumulerte kontantstrømmen for hele perioden er illustrert i figur 5.

Vi ber om at søknadens vedlegg 10, som omhandler informasjon om finansieringen av virksomheten, unntas offentligheten, da dette inneholder informasjon vi klassifiserer som forretningshemmeligheter jf. forvaltningsloven § 13.