Konsesjonsvilkår - P4 Radio Hele Norge ASA

RADIO HELE NORGE ( P 4 )

Konsesjonsvilkår

I. Grunnlag/premisser

Med hjemmel i § 1 nr. 4 i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting gir Kulturdepartmentet med dette Radio Hele Norge A/S konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert radio ved hjelp av satellitt og bakkesendere.

Som grunnlag for konsesjonen til å drive riksdekkende reklamefinansiert radio via bakkesendere og satellitt, vises til St. meld. nr. 39 (1990 - 91), Virksomheten i Norsk rikskringkasting m.v., Innst. S. nr.163 (1990-91) og Stortingets behandling av disse dokumentene.

II. Konsesjonsvilkår

Fastsatt med hjemmel i § 1 nr. 4 i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting.

1. Lokalisering

Radio Hele Norge A/S skal etablere sitt hovedkontor og den sentrale nyhetsredaksjon i Lillehammer innen kanalen starter sine sendinger.

2. Eierforhold

Radio Hele Norge A/S skal etableres som et aksjeselskap med en kommittert kapital på minimum 30,5 mill. kroner fordelt på aksjekapital og ansvarlig lånekapital, dog slik at aksjekapitalen overstiger 5 mill. kroner.

Eierstrukturen fremgår av stiftelsesgrunnlag av 15. februar 1992 hvor det fremgår at aksjekapitalen på dette tidspunkt er 250 000 kroner.

Den kommitterte kapital skal være innbetalt innen 31. desember 1994. Eierne kan velge å erstatte deler av aksjekapitalen med aksjonærbidrag, jf. § 17 i lov 19. juni 1969 nr. 71 om særregler for skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer.

Eksisterende stiftelsesgrunnlag og aksjonæravtaler ligger til grunn for konsesjonstildelingen.

Stifternes ubetingede forpliktelse til å innbetale til sammen 30,5 mill kroner i aksjekapital og ansvarlig lånekapital innen 31. desember 1994 (fordelt på eierne slik det fremgår av stiftelsesgrunnlag og opplysninger i konsesjonssøknaden av 15. februar 1992), skal være upåvirket også av eventuell bruk av aksjonærbidrag og ellers uavhengig av utviklingen i selskapet. Stifterne/aksjonærene avgir erklæring om dette til departementet i forbindelse med konsesjonstildelingen.

Dersom aksjonærbidrag benyttes, skal dette skje slik at det ikke endrer eierstrukturen.

Den ansvarlige lånekapital skal ha løpetid ut konsesjonsperioden og først betjenes når avkastningen i Radio Hele Norge A/S er positiv.

Den ansvarlige lånekapital kan i konsesjonsperioden konverteres til aksjekapital. Slik konvertering kan ikke finne sted uten at 20 % begrensningen opprettholdes.

3. Endringer i eierforhold m.v.

Ingen gruppering eller enkeltperson kan inneha mer enn 20 % av aksjene i Radio Hele Norge A/S eller inneha aksjer som representerer mer enn 20 % av stemmene i selskapet. Like med aksjeeierens egne aksjer regnes i denne forbindelse de aksjer som eies eller overtas av

a)aksjeeierens ektefelle, mindreårige barn eller personer som aksjeeieren har felles husholdning med,

b)selskap hvor aksjeeieren har slik innflytelse som nevnt i aksjelovens § 1-2,

c)selskap innen samme konsern som aksjeeieren, og

d)noen som det må antas aksjeeieren har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som aksjonær.

Kulturdepartementet avgjør i tvilstilfelle om aksjer som aksjeeieren ikke eier, skal likestilles med egne aksjer etter reglene i foregående ledd.

Inntil 20 % av aksjene kan innehas av utenlandske selskap eller enkeltpersoner.

Selskapets aksjebok skal angi samtlige aksjonærers statsborgerskap.

Aksjeoverføringer som etter aksjelovens § 3-9 tredje ledd skal meddeles selskapet, skal Radio Hele Norge A/S uten opphold meddele videre til Kulturdepartementet.

Norsk rikskringkasting kan ikke ha eierinteresser i Radio Hele Norge A/S.

4. Konsesjonsperiode

Konsesjonen gjelder til og med 31. desember 2003. Konsesjonæren er ikke garantert fornyet konsesjon etter utløpet av konsesjonsperioden, men fornyelse vil være det normale. Ved vurdering av spørsmålet om fornyet konsesjon vil det bli tatt i betraktning i hvilken grad konsesjonæren har fulgt og oppfylt konsesjonsvilkårene og annet relevant regelverk knyttet til kringkastingsvirksomheten.

Ved fornyelse av konsesjonen kan vilkårene bli endret, bl.a. på bakgrunn av endrede mediepolitiske forutsetninger.

Kulturdepartementet skal ta stilling til spørsmålet om fornyet konsesjon senest når det gjenstår ni måneder av konsesjonsperioden.

Konsesjonen kan ikke overdras.

5. Programspørsmål

Radio Hele Norge A/S skal opprette egen nyhetsavdeling.

Programprofilen skal baseres på prinsippene om allmennkringkasting. Dette innebærer at:

1.Det skal være et langsiktig mål at sendingene kan mottas av hele befolkningen.

2.Sendingene skal inneholde en variert programmeny med program for såvel brede som smale lyttergrupper, herunder barn og unge, den samiske befolkningsgruppe og minoriteter.

3.Det skal være daglige nyhetssendinger.

4.Allmennkringkastingsprogrammene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur.

5.Radio Hele Norge skal ha redaksjonell selvstendighet.

6. Samarbeid med nærradioer

Det er en forutsetning at det legges opp til et nært programsamarbeid med nærradioer for bl.a. jevnlig å bringe programmer fra forskjellige deler av landet.

7. Finansiering

Det vil ikke bli gitt offentlige tilskudd til etablering og drift av Radio Hele Norge. Finansiering ved reklamesendinger kan først skje når de offisielle sendingene starter.

8. Teknisk utbygging

Televerket skal eie sendernettet, som skal leies av Radio Hele Norge A/S på vilkår fastsatt i egen avtale.

Ved oppstart skal Radio Hele Norges sendinger kunne mottas via jordbundne sendere i alle fylker, og samlet av minst 60 % av befolkningen. Innen utgangen av 1995 skal minst 90 % av befolkningen kunne motta sendingene.

Etter fem år fra sendestart, kan departementet kreve drøftinger om ytterligere utbygging i konsesjonsperioden. Ved disse drøftinger skal det tas hensyn til selskapets økonomi og inntjeningsevne, og foreliggende tekniske utbyggingsmuligheter.

Teknisk frekvenssamordning og -disponering må skje hos Statens teleforvaltning.

Ved utbyggingen av anlegg for Radio Hele Norge skal det tas beredskapsmessige hensyn i henhold til egen avtale om dette.

9. Melding om virksomheten

Radio Hele Norge A/S skal hvert år innen utgangen av april legge frem for Kulturdepartementet:

1.Melding om virksomheten i det foregående driftsår.

2.Oppdatering av planene for inneværende driftsår.

3.Hovedtrekkene i selskapets planer for det kommende år.

4.Skisse til tiltak i de neste tre til fem år.

Slike meldinger og planer forutsettes ikke å inneholde informasjon som vil være av vesentlig interesse for Radio Hele Norge A/S’ konkurrenter.

Radio Hele Norge A/S plikter å underkaste seg den kontroll med overholdelse av konsesjonsvilkårene som departementet finner nødvendig.

10. Melding fra statsmyndighet m.v.

Radio Hele Norge A/S plikter å sende meldinger etter krav fra et departement eller den statsmyndighet det har gitt fullmakt, når meldingen er av vesentlig betydning for offentligheten.

Radio Hele Norge A/S plikter å treffe særskilte beredskapstiltak for å sikre at informasjon fra regjeringen når befolkningen under beredskap og krig. De nærmere tiltak reguleres i egen avtale med Kulturdepartementet.

Radio Hele Norge A/S skal samarbeide med Norsk rikskringkasting når det gjelder beredskapsplanlegging og plikter å rette seg etter de retningslinjer som myndighetene fastsetter på dette området.

11. Sanksjoner ved brudd på vilkårene

Ved gjentatte alvorlige brudd på vilkårene kan konsesjonen bli inndratt i konsesjonsperioden. Det samme gjelder ved brudd på annet regelverk som hjemler slik sanksjon.

Brudd som er av en slik karakter at de kan bli påberopt som grunnlag for inndragning av konsesjonen, skal meddeles skriftlig til styret i Radio Hele Norge A/S uten ugrunnet opphold etter at forholdet er inntruffet.

Dersom Kulturdepartementet overveier å inndra konsesjonen i konsesjonsperioden, skal dette meddeles styret for Radio Hele Norge A/S, som gis en bestemt frist til å rette opp de forhold som er grunnlag for vurdering om inndraging.

*******************************

Disse konsesjonsvilkår er pr. dags dato meddelt Radio Hele Norge A/S.

Oslo, 14. januar 1993

……………………………………….

********************

Radio Hele Norge A/S, som har fremlagt stiftelsesgrunnlag datert 15. februar 1992, erklærer å være kjent med og aksepterer disse konsesjonsvilkår.

Oslo, 14. januar 1993

………………………………………

I henhold til vedlagte fullmakt datert 13. januar 1993 til på styrets vegne å akseptere disse konsesjonsvilkår.

Endring i konsesjonsvilkår for Radio Hele Norge (P 4)

Konsesjonsvilkårenes tidligere punkt tre, meddelt Radio Hele Norge A/S 14. januar 1993, endres til følgende:

3. Endringer i eierforhold m.v.

Ingen gruppering eller enkeltperson kan inneha mer enn 1/3 av aksjene i Radio Hele Norge A/S eller inneha aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene i selskapet. Like med aksjeeiernes egne aksjer regnes i denne forbindelse de aksjer som eies eller overtas av

a)aksjeeierens ektefelle, mindreårige barn eller personer som aksjeeieren har felles husholdning med,

b )selskap hvor aksjeeieren har slik innflytelse som nevnt i aksjelovens § 1-2,

c)selskap innen samme konsern som aksjeeieren, og

d)noen som det må antas aksjeeieren har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som aksjonær.

Kulturdepartementet avgjør i tvilstilfelle om aksjer som aksjeeieren ikke eier, skal likestilles med egne aksjer etter reglene i foregående ledd.

Inntil 1/3 av aksjene kan innehas av utenlandske selskap eller enkeltpersoner.

Selskapets aksjebok skal angi samtlige aksjonærers statsborgerskap.

Aksjeoverføringer som etter aksjelovens § 3-9 tredje ledd skal meddeles selskapet, skal Radio Hele Norge A/S uten opphold meddele videre til Kulturdepartementet.

Norsk Rikskringkasting kan ikke ha eierinteresser i Radio Hele Norge A/S.

*********************************************

Ovenstående endring av konsesjonsvilkårenes punkt 3 er pr. dags dato meddelt Radio Hele Norge A/S.

Oslo, 18. november 1993

………………………………………….

*************************

Radio Hele Norge A/S erklærer å være kjent og aksepterer ovennevnte endring av konsesjonsvilkårene.

Oslo, 9. desember 1993

……………………………………….

I henhold til innsendte fullmakt datert 13. januar 1993 til på styrets vegne å akseptere konsesjonsvilkårene.

Endring i konsesjonsvilkår for Radio Hele Norge (P 4)

Konsesjonsvilkårenes tidligere punkt 3, meddelt Radio Hele Norge A/S 14. januar 1993, jf. endringer meddelt 18. november 1993, endres med virkning fra 18. oktober 1994 til følgende:

3. Endringer i eierforhold m.v.

Ingen gruppering eller enkeltperson kan inneha mer enn 1/3 av aksjene i Radio Hele Norge A/S eller inneha aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene i selskapet. Like med aksjeeierens egne aksjer regnes i denne forbindelse de aksjer som eies eller overtas av

a)aksjeeierens ektefelle, mindreårige barn eller personer som aksjeeieren har felles husholdning med,

b)selskap hvor aksjeeieren har slik innflytelse som nevnt i aksjelovens § 1-2,

c)selskap innen samme konsern som aksjeeieren, og

d)noen som det må antas aksjeeieren, har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som aksjonær.

e)Selskap hvor aksjeeieren eller noen som er nevnt i punkt a) direkte eller indirekte har mer enn 1/3 av aksjekapitalen eller har aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene i selskapet, eller aksjeeieren som følge av aksjeinnehav og avtale og/eller vedtektsbestemmelse har tilsvarende innflytelse som en slik aksjepost innebærer ("negativ kontroll"). Med indirekte aksjeeie forstås i dette punkt aksjeeie gjennom ett eller flere selskaper som faller innenfor konserndefinisjonen i aksjelovens § 1-2.

Kulturdepartementet avgjør i tvilstilfelle om aksjer som aksjeeieren ikke eier, skal likestilles med egne aksjer etter reglene i foregående ledd.

Inntil 1/3 av aksjene kan innehas av utenlandske selskap eller enkeltpersoner.

Selskapets aksjebok skal angi samtlige aksjonærers statsborgerskap.

Aksjeoverføringer som etter aksjelovens § 3-9 tredje ledd skal meddeles selskapet, skal Radio Hele Norge A/S uten opphold meddele videre til Kulturdepartementet.

Norsk Rikskringkasting kan ikke ha eierinteresser i Radio Hele Norge A/S.

******************************************

Ovenstående endring av konsesjonsvilkårenes punkt 3 er pr. dags dato meddelt Radio Hele Norge A/S.

Oslo 28. oktober 1994

……………………………………

VEDLEGG