Konsulentbistand i søknadsbehandlingen

Likelydende brev fra KKD til Kanal 2, Kanal 4 m.fl.

Likelydende brev til
Kanal 2, Kanal 4,
Norsk Akademisk Radio Råd,
P4 Radio Hele Norge,
Radio 2, Radio VG

Deres ref.

Vår ref.

Dato

2002/733 ME/ME3 ASK:elt

26.09.2002

Konsulentbistand i søknadsbehandlingen

Vi viser til Deres søknad mottatt 4. september d.å. om konsesjon til riksdekkende radiosendinger.

Kultur- og kirkedepartementet ønsker å få utarbeidet analyser av søkernes forutsetninger for å drive en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge i konsesjonsperioden. Oppdraget vil gå ut på å vurdere den forretningsmessige realismen i søknaden, med utgangspunkt i søkernes beskrivelse av sine redaksjonelle planer og antatte markedsforhold. Vi viser til mer informasjon om dette oppdraget på våre hjemmesider. Departementet har engasjert konsulentfirmaet eScienza til å foreta denne vurderingen av søkernes planer for finansiering av radiodriften i den kommende konsesjonsperioden. Vurderingen vil inngå som en del av grunnlagsmaterialet for departementets selvstendige behandling av søknadene.

eScienza vil få innsyn i alle søknadene, og også de delene av søknadene som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. eScienza er pålagt taushetsplikt om de opplysningene de på denne måten får kjennskap til. Vurderingene deres vil heller ikke bli offentliggjort på en slik måte at de røper opplysninger underlagt taushetsplikt.

Med hilsen

Øyvind Christensen e.f.
avdelingsdirektør

Åsta Skre
underdirektør