Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD)

Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD)

Konvensjonen om biologisk mangfold er en av de internasjonale miljøkonvensjonene fra FN-toppmøtet i Rio de Janeiro i 1992. Konvensjonen har befestet seg som det viktigste globale instrumentet for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Konvensjonen er ratifisert av 186 land (USA har ikke ratifisert men deltar aktivt i all internasjonal oppfølging) og trådte i kraft i desember 1993. FNs toppmøte om bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002 bekreftet at CBD er det viktigste internasjonale instrumentet for en bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold

Konvensjonen har tre hovedmål:

  • Bevaring av biologisk mangfold,
  • Bærekraftig forvaltning og bruk av elementer av mangfoldet og
  • Rettferdig fordeling av utbyttet fra bruk av genetiske ressurser.

Under konvensjonen er det utviklet tematiske og tverrgående arbeidsprogram, spesifikke retningslinjer og Cartagena-protokollen om ”biosafety”, dvs sikkerhet for helse og miljø ved håndtering og bruk av levende, genmodifiserte organismer. Konvensjonen omfatter alt biologisk mangfold og gir en helhetlig ramme for forvaltning av det biologiske mangfoldet for alle sektorer. Selve konvensjonen og utvikling av prinsipper og retningslinjer under konvensjonen gir grunnlag for bedre forvaltning av det biologiske mangfoldet både i Norge og globalt.

I Norge er det Miljøverndepartementet som har hovedansvar for å følge opp de videre forhandlingene under konvensjonen, samt å koordinere rapporteringen til konvensjonssekretariatet når det gjelder norsk oppfølging av konvensjonen. Ansvaret i UD for intern koordinering og oppfølging ligger hos Seksjon for miljø og bærekraftig utvikling. UD deltar på partsmøter og i utformingen av den norske delegasjonens mandat til partsmøter og ulike arbeidsgruppemøter. Videre støtter UD utviklingslandenes deltakelse på partsmøter og deres nasjonale arbeid for oppfølging av konvensjonsforpliktelsene. Norsk bistand til oppfølging av Konvensjonen om biologisk mangfold kanaliseres både gjennom bilaterale og multilaterale kanaler.

Konvensjonens hjemmeside