Kostnader ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flyktninger

Samfunnsøkonomisk analyse rapport 32 - 2016

I denne rapporten har Samfunnsøkonomisk analyse beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene som vil foreligge dersom barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere eller flyktninger får mangelfull utdanning i grunnopplæringen.

Foto: Samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomisk analyse har beregnet de samfunns-økonomiske kostnadene ved at barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere eller flyktninger får mangelfull utdanning i grunnopplæringen.


Momenter som tallfestes beløper seg til om lag 3,8 millioner 2015-kroner i gjennomsnitt per barn. I tillegg kommer ikke-prissatte effekter på den enkeltes livskvalitet, kriminalitet og demokrati.

Videre peker analysen på forhold i skolen som kan bidra til å styrke elevenes sjanser til å lykkes videre i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv. Det fremmes også forslag til tiltak i skolen som kan legge til rette for at elevene lykkes videre.

Lenke til rapporten "Kostnader ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flyktninger"