KOSTRA - ansvars- og oppgavefordeling i Kommunalavdelingen

Brev til fylkesmennene.

Fylkesmennene
v/KOSTRA-ansvarlig

Deres ref

Vår ref

Dato

99/903 KO

.09.2001

KOSTRA - ansvars- og oppgavefordeling i Kommunalavdelingen

Foreliggende brev er en revisjon av brev av november 1999 om ansvarsfordelingen for KOSTRA-aktiviteter i Kommunalavdelingen.

Regnskapskontoplanen
Et sentralt punkt i KOSTRA er gruppering av tjenester i naturlig samhørende grupper (funksjoner) til bruk ved rapportering. KRD fastsetter gjennom forskrift funksjonsinndelingen til bruk ved regnskapsrapportering. I praksis vil departementet i nødvendig grad støtte seg på KOSTRA regnskapsgruppe og dennes vurdering av forslag til justeringer i funksjonsinndelingen fra de ulike arbeidsgrupper på tjenesteområder i KOSTRA. Regnskapsgruppa vil behandle forslag til revisjoner i funksjonsinndelingen og artsinndelingen juli/august året forut for rapporteringsåret. Eventuelle endringer i funksjoner og arter vil bli tatt inn i forskriften 1-2 mnd senere, normalt uten forutgående bred høring.

KOSTRA har medført en ”renere” artskontoplan. I noen grad har arbeidsgruppene likevel ønsket spesialtilpasninger for å synliggjøre bestemte aktiviteter og hendelser. Saksgangen er tilsvarende for artskontoplanen som for funksjonskontoplanen. Regnskapsgruppa vil imidlertid her kunne ta et sterkere initiativ utover den regnskapsfaglige vurdering av forslag fra de ulike arbeidsgrupper.

Regnskapsgruppa vurderer også utformingen av balanseregnskapet samt ulike hovedoversikter, og gir sin tilråding til KRD.

For øvrig kan enkeltkommuner, fylkesmann mv. komme med forslag til justeringer i funksjons- og artsinndelingen. Slike forslag vil bli formidlet til arbeidsgruppene og regnskapsgruppa.

KOSTRA sin regnskapsgruppe ledes av Trond Ø. Christensen. Forslag om endringer og spørsmål om gruppa kan stiles til ham.

Spørsmål vedrørende regnskapskontoplanen
Spørsmål sendes departementet direkte i form av elektroniske eller papirbaserte brev. Vi ber om at spørsmål per telefon søkes unngått. Dette har sammenheng med at vi søker å gjøre svarene vidt tilgjengelige. For andre vil det være en fordel at svarene kan holdes opp mot spørsmålene slik den som stiller spørsmål har formulert dem. En slik håndtering vil videre være rasjonell fra departementets side. Elektroniske brev sendes til krd.kostra@krd.dep.no. Øvrige henvendelser kan stiles til Birgit Uhlen. Vi vil bestrebe oss på å avgi svar senest 14 dager etter at spørsmålene er mottatt av oss, men dette kan ikke oppfattes som noen garanti. Vi anbefaler at KOSTRA håndbok nyttes før henvendelse til fylkesmann/departement. Adressen er : http://www.dep.no/archive/krdvedlegg/01/07/Hndbo049.pdf . Se for øvrig også http://kostra.dep.no

Tjenesterapporteringen
På samme vis som KRD formelt har ansvar for innholdet i regnskapsrapporteringen, har fagdepartement ordinært det overordnede ansvar for innholdet i tjenesterapporteringen innenfor sine fagområder. Det praktiske ansvar for rapporteringsordningene er i stor grad lagt ut til SSB som også for den enkelte ordning har oppgitt kontaktperson. De oppføre kontaktpersoner bør benyttes. I den grad en ønsker å kontakte KRD, evt også med synspunkter på innholdet i tjenesterapporteringen, bør henvendelsene stiles til Hans Øyvind Hvidsten, hans.hvidsten@krd.dep.no

Informasjonsinfrastruktur
KOSTRAs målsetting om at data fra kommunesektoren til staten skal rapporteres elektronisk krever at hver enkelt kommune etablerer en kommunikasjonsløsning.

KRD har for rapporteringsåret 2001 ansvaret for å tilrettelegge og standardisere løsningene hos kommunene gjennom å godkjenne leverandører og utforme kravspesifikasjon til disse. SSB har ansvaret for det elektroniske mottaket av data. De krav som SSB stiller for å kunne motta og bearbeide data reflekteres derfor i departementets krav til leverandørene av kommunikasjons- og konverteringsløsning. Spørsmål vedrørende avgiverløsningene kan rettes til Petter Sandvik, petter.sandvik@krd.dep.no

Informasjon om forestående møter og seminarer om KOSTRA i regi av KRD
Kommunal- og regionaldepartementet arrangerer selv, eller i samarbeid med SSB og andre møter og seminarer hvor det gis KOSTRA-informasjon. Cathrine Robertson kan gi nærmere informasjon om slike møter seminarer. catherine.robertson@krd.dep.no

Prosjektorganisering i KOSTRA
KOSTRA er et omfattende prosjekt som involverer mange aktører. KRD er prosjekteier. At KRD er prosjekteier innebærer at KRD har et overordnet finansieringsansvar, ansvar for overordnede planer, fordeling av ansvar mellom aktørene, koordinering av aktører og prinsipielle avklaringer. I dette inngår også organiseringen av regional statsforvaltning sin opplærings-, veileder- og pådriverrolle overfor kommunene. Generelle spørsmål om prosjektet kan rettes til Trond Christensen, eventuelt Eivind Dale eller Kjelrun Espedal.

Vi håper oversikten over kontaktpersoner på ulike områder kan være til nytte. Vi ber som nevnt om at spørsmål i størst mulig grad stilles i form av elektroniske brev, evt skriftlige brev. Dette vil gjøre det enklere å la flere dra nytte av så vel svar som spørsmål.

Vi ber om at fylkesmennene informerer øvrig regional statsforvaltning og kommunene i fylket om innholdet i dette brevet.

E-post adresser
eivind.dale@krd.dep.no
trond.christensen@krd.dep.no
kjelrun.espedal@krd.dep.no
petter.sandvik@krd.dep.no
birgit.uhlen@krd.dep.no
hans.hvidsten@krd.dep.no
catherine.robertson@krd.dep.no

Med hilsen

Eivind Dale (e.f)
ekspedisjonssjef

Trond Ø. Christensen
Underdirektør

Kopi : SSB v/Anne Brit Svinset