KOSTRA - endringer i regnskapsrapporteringen for 2010 og 2011

Endringer i budsjett-/regnskapsforskriften fra 2010 og endringer i regnskapsrapporteringen (KOSTRA) fra 2011

Vi vil med dette orientere om at det er foretatt enkelte endringer i budsjettforskriften, regnskapsforskriften og rapporteringsforskriften.

  1. Fra og med årsbudsjettet for 2011 og fra og med årsregnskapet for 2010 skal kommuner og fylkeskommuner spesifisere henholdsvis tap og gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) på egne linjer, jf. KOSTRA-artene 509 og 909. Disse postene har tidligere inngått på linjene for renteutgifter og renteinntekter. Spesifiseringskravet gjelder både skjema 1A og økonomisk oversikt drift i årsbudsjettet og i årsregnskapet.

    Oppstillingen av skjema 1A og økonomiske oversikter etter endringene publiseres på Lovdata, se http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20001215-1423.html og http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20001215-1424.html 

  2. Fra 2011 (rapporteringen av 2011-tall) er det opprettet en ny art 958 Bruk av bundne investeringsfond, mens art 950 endrer navn til Bruk av bundne driftsfond.

    Fra 2011 vil funksjon 440 for personal- og rekrutteringspolitiske tiltak opphøre (fjernes), mens funksjon 303 endrer navn til Byggesaksbehandling og seksjonering og funksjon 716 endrer navn til Friluftsliv, vannregionmyndighet og forvaltning av vilt og innlandsfisk.

    Det er i tillegg gjort flere presiseringer i kontoplanveilederen for KOSTRA som gjelder de enkelte funksjonenes og artenes innhold. Vi viser til rapporteringsveilederen for 2011 som publiseres på www.kostra.dep.no, hvor presiseringene er tydelig presentert i rød skrift.

 

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

                                                                         Bent Devik
                                                                         seniorrådgiver