Kredittilsynets brev 25. oktober 2002

Forslag til forskrift om verdipapirforetaks bruk av oppdragstakere (utkontraktering)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 OSLO

Saksbehandler:

Rebbestad

Dir.linje:

22 93 98 21

Vår ref.:

Arkivnr.:

Deres ref.:

Dato:

2002/09132

450.0

25.10.2002

Vedlagt følger forslag til forskrift om verdipapirforetaks bruk av oppdragstakere (utkontraktering).

Vedlagte forskriftsforslag bygger i hovedsak på forskrift nr. 798 om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstakere (utkontraktering) som ble fastsatt av Finansdepartementet 8. juli 2002. For Kredittilsynets nærmere vurderinger vises det til vedlagte høringsbrev.

Kredittilsynet har tidligere vurdert det slik at det er tilstrekkelig forskriftshjemmel i verdipapirhandelloven § 9-1 siste ledd til å fastsette forskrift om utkontraktering. Bestemmelsen lyder som følger:

Departementet kan i særlige tilfeller fastsette utfyllende regler om krav til foretakenes interne retningslinjer og instrukser.”

Noen av de bestemmelsene som foreslås i forskriften fremstår imidlertid primært som offentligrettslige, og det kan hevdes at disse bør fremgå som direkte pliktregler, ikke kun som krav til de interne rutinene. Kredittilsynet har som kjent tidligere fremmet forslag om en presisering av vphl. § 9-1 siste ledd overfor Finansdepartementet med tanke på at en forskrift med slikt innhold som her foreslås, skal kunne fastsettes. Departementet har ikke foreslått en slik presisering, hvilket kan tale for at nåværende forskriftshjemmel anses tilstrekkelig.

Dersom departementet skulle være av en slik oppfatning at vphl. § 9-1 siste ledd likevel ikke er tilstrekkelig, foreslår Kredittilsynet en presisering av nåværende vphl. § 9-1 siste ledd. Bestemmelsens foreslås eventuelt endret til:

”Departementet kan gi utfyllende regler om organisering av verdipapirforetakenes virksomhet, herunder foretakenes interne retningslinjer og instrukser.”

Forslaget til ny forskrift om utkontraktering for verdipapirforetak ble behandlet i Kredittilsynets styre 23. oktober 2002.

Med hilsen

Bjørn Skogstad Aamo Eystein Kleven

Vedlegg:

- Høringsbrev datert 16. oktober 2002.